Su Ve Kanalizasyon Hizmetleri Yönetmeliği

 KİLİS BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1– (1) Bu Yönetmelik, Kilis Belediyesi’nin su satışı ve kullanılmış su bedeli ile ilgili tarifelerinin tespiti, tarife tespitinde esas alınacak hususların belirlenmesi ile tespit edilecek bedellerin tahsili ve abonelere verilecek hizmetlere ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesi ve 831 sayılı Sular Hakkında Kanunun Ek Madde 1 hükmü ile belirlenen görev alanı içerisinde, her türlü su kaynaklarından sağlanan içme, kullanma ve endüstri suyunun tüketicilere ulaştırılması ve kullanımdan sonra uzaklaştırılmasına ilişkin her türlü hizmet, bedel, pay, teminat ve yaptırımların tespiti ile bunların tahakkuk ve tahsiline ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Kanunun 14 ve 15’inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a)    AAB (Özel arıtma gerektiren atıksu arıtma bedeli): Özel arıtma gerektiren
kirlilik yükü fazla atıksu üreten kaynaklardan gerekli tedbirleri alıncaya kadar veya yeterli
ölçüde tedbir almadıklarının tespiti neticesinde İdare tarafından yapılan işlerin giderlerini,

b)    Abone grubu: Aynı hizmet standardına tabi gerçek ve tüzel kişileri,

c)    Abone: İdarece sunulan su/atıksu veya atıksu hizmetlerinden faydalanan ve/veya
faydalanacak gerçek veya tüzel kişiyi,

ç) Altyapı: Planlanan veya mevcut atıksu kanal hatları, toplayıcı ve kuşaklama kolektörleri, mekanik ve biyolojik arıtma tesisleri, ara terfi, deşarj pompalan, deşarj hatları, içme suyu şebekeleri, isale hatları, arıtma tesisleri, su hazneleri, terfi merkezleri, baraj, regülâtör, yol, elektrik, doğal gaz, telefon v.b. tesislerden müteşekkil sistemleri,

 1. Atıksu: Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucu kirlenmiş veya özellikleri değişmiş suları
 2. Atıksu arıtma tesisi: Atıksuların kanalizasyon şebekesine veya alıcı ortama deşarjından önce, arıtılmaları gayesi ile İdarenin kuracağı veya kirletici kaynaklardan İdare tarafından kurulması istenecek her türlü tesisleri,
 1. Atıksu bağlantı kanalı (rabıt): Atıksu kaynaklarının ürettiği atıksuları kanalizasyon şebekesine ileten güzergâhı, boru çapı, cinsi ve eğimi vb. bağlantı koşulları İdarece belirlenen hattı,
 2. Atıksu çukuru (fosseptik): Kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerlerdeki atıksuların toplandığı ve dengelendiği, çevreyi kirletmeyecek şekilde sızdırmaz, fen ve sanat kaidelerine uygun olarak parsel içerisinde inşa edilen hazneleri,

ğ) Atıksu kaynakları: Kullanım veya faaliyetleri neticesinde atıksu üreten her türlü yapı ve faaliyet yerlerini,

h)    ÇTV (Çevre temizlik vergisi): 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 44’üncü maddesi çerçevesinde tahsil edilen vergiyi,

ı) DKKR (Deşarj kalite kontrol ruhsatı): İdare tarafından düzenlenen, endüstriyel nitelikli atıksularla, havza içinde sanayi tesislerinde meydana gelen evsel vasıflı atıksuların kanalizasyon şebekesine bağlanma ve/veya alıcı ortama boşaltma şartlarını belirleyen belgeyi,

i) Dönem ortalaması (tüketim averajı): Abonenin bir fatura dönemindeki tüketimi dikkate alınarak bulunan ortalama günlük sarfiyatı,

j) Endüstriyel atıksu: Evsel atıksular hariç, tüm sanayi tesisleri ile imalathanelerin, ticari işletmelerin, sanayi sitelerinin her türlü üretim, işlem ve prosesi sonucu kirlenmiş veya özelliklerini kaybetmiş suları,

k) Evsel atıksu: İnsanların günlük normal yaşam faaliyetlerindeki ihtiyaç ve kullanımları nedeniyle oluşan kirlenmiş veya özellikleri değişmiş suları,

1) Geçici kapama: Abonenin geçici bir süre için su kullanmayacağını beyan ederek suyunu kapattırmasını,

m) Genel ortalama: Aynı abonenin geçmiş dönemlere ait tüketimi veya geçmiş tüketimi yoksa yeni takılan sayacın tüketimi dikkate alınarak bulunan günlük ortalama sarfiyatı,

n) Geri dönüşüm suyu abonesi: Atıksu arıtma tesislerinden çıkan geri dönüşüm sularını almak için sözleşme yapan aboneyi,

o) Grup abone: Aynı sayaçtan su alan, aynı abone grubuna dâhil, birden fazla bağımsız birimi,

ö) GSM ruhsatı (Gayri sıhhi müessese ruhsatı): Faaliyet sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyevi, fiziki, ruhi ve sosyal yönlerden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ve tabi kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseselere yetkili makam tarafından verilen açılış ve çalışma ruhsatını,

p) Ham su abonesi: Arıtılmamış veya herhangi bir işleme tabi tutulmamış suyu almak için İdareyle sözleşme yapan aboneyi,

r) İdare: Kilis Belediyesi’ni

s) Özel hizmet bedelleri: 5393 sayılı kanun gereği şahıs, kurum ve kuruluşlar için yapılan özel hizmetler sebebiyle kanun ve yönetmelik hükümlerine göre alınan bedelleri,

ş) İş emri: İdarenin ilgili birimlerine gönderilmek üzere düzenlenen ve hangi işin yapılacağını belirten talimatı,

t) Kaçaksu kullanımı: İdarenin tasarrufundaki yeraltı veya yerüstü su kaynaklarından, tesislerinden, su taşıyan boru hatlarından ve şube yolundan İdareden izin almadan sayaçsız olarak ya da sayacı işletmeyecek her hangi bir şekilde su alma işini,

u) Su ve kanalizasyon durum belgesi: İnşaat yapılacak parselin cephesi bulunan yol veya yollardaki su ve kanalizasyon durumu ile ilgili bilgilerle donatılmış yazılı belgeyi,

ü) Kanalizasyon şebekesi: Atıksuları toplamaya, uzaklaştırmaya ve arıtma tesislerine iletmeye yarayan tesis ve sanat yapılarından meydana gelen birbirleriyle bağlantılı muhtelif çap ve kesitlerdeki hatları,

v) Kapatma/Açma: Kanun, yönetmelik ve sözleşmeye aykırılık, tahliye veya abonenin isteği üzerine suyun kapatılmasını; kapatmayı gerektiren fiili veya hukuki durumun ortadan kalkması halinde suyun açılmasını,

y) Kapatma aparatı: Su kapatma işlemine yarayan aleti,

z) Karışık grup abone: Aynı sayaçtan su alan, değişik abone grubuna dâhil, birden fazla bağımsız birimi,

aa) Kaynak suyu: Kilis Belediyesi’nin tasarrufundaki kaynak sularını,

bb) Kesin hesap (Hesap kesme) faturası: Abonenin, mukavelesini iptal ettirirken hesabının tasfiyesi için alınan ve kesin hesabın nasıl yapıldığını gösteren faturayı,

cc) Kolon: Her müstakil birime ayrı su dağılımının yapıldığı bina içinde yer alan ana boruyu,

çç) Kontrol bacası (Fenni baca): Atıksu deşarjlarını kontrol amacıyla numune almak, ölçüm yapmak, atıksu akımını izlemek için içine girilebilir, projesi İdarece belirlenecek bacaları,

dd) KP (Katılma payı): 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda belirtilen oran ve esaslara göre alınacak su ve kanalizasyon harcamalarına katılma paylarını,

ee) Mansap (alıcı ortam): Atıksuların deşarj edildiği veya dolaylı olarak karıştığı göl, akarsu, kıyı ve deniz suları ile yeraltı suları gibi yakın veya uzak çevreyi,

ff) Ön ödemeli/kartlı su sayacı: Abonenin bedelini daha önceden ödediği miktarda su kullanımına imkân veren, Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğine tabi ve İdarenin sistemine uyum sağlayan sayacı,

gg) Parsel bacası: Bağlantı kanallarının başlangıç noktasında İdarece tespit edilecek özel tiplere uygun olarak inşa edilecek bacaları,

ğğ) Pompaj şartı: Kot farkından dolayı bağlantı kanalı cazibeyle akışa uygun olmayan binalarda, atık suların parsel bacasına pompa ile aktarılmasını,

hh) Priz veya ana musluk: Şube yolunun ana şebekeye bağlandığı noktayı,

ıı) Sayaç: Abonenin kullandığı suyu ölçmeye yarayan ölçü aletini,

ii) Su Şebekesi: Şehir içme suyu dağıtımını yapan değişik tür ve çaplarda borulardan oluşan altyapı tesislerini,

jj) Su Şube yolu: Su şebeke hattından sayacın çıkışındaki bağlantı rekoruna kadar uzanan kısmı,

kk) Tarife: Satış, hizmet, teminat ve yaptırımların parasal değerle belirlenmesini,

ll) Tulani kanal: Parselin cephesinin bulunduğu yol veya yollarda atıksu kanalizasyon şebekesi bulunmayan ve teknik şartnamesine göre projesinin hazırlanması ilgilisi tarafından, onay ve kabulü ise İdare tarafından yapılmak şartı ile yerinde yine ilgilisi tarafından inşa ettirilen kanalları,

mm) Usulsüz su kullanımı: Abonenin sayaçtan geçirerek sözleşmeye aykırı biçimde su kullanması, kullandırması veya abone olmaksızın sayaçlı su kullanımını,

nn) Belediye Encümeni: Kilis Belediyesi Encümenini,

oo) Belediye Meclisi: Kilis Belediye Meclisini,

öö) Belediye Başkanı: Kilis Belediye Başkanını,

pp) Ortak Abone: Kendi sayaçlarından su alan bağımsız birimlerin bulunduğu yerlerde, ayrıca ortak kullanım için yapılan abonelikleri ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Tarife Tespit Esasları, Tarife Çeşitleri, Abone Türleri

Tarife tespit esasları

MADDE 5- (1) Tarifelerin tespitinde aşağıda belirtilen esaslara uyulur:

a)      Tarifenin belirlenmesinde, üretilen ve kayıplar düşüldükten sonra tüketileceği
öngörülen ölçülebilir su satış miktarı ana unsur olarak esas alınır.

b)      Toplam sistem maliyetleri tarifelere yansıtılır.

c)      Atıksu tarifesi; atıkların oluşturduğu veya oluşturması muhtemel çevresel kirlenme ve bozulmayı önlemek, sınırlandırmak, gidermek ve çevrenin iyileştirilmesini sağlamak için yapılan ve/veya yapılacak tüm yatırımların ve harcamaların kirletenler veya bozulmaya neden olanlar tarafından karşılanacağı şeklinde tanımlanan “kirleten öder” ilkesine göre belirlenir.

Tarife ve bedel çeşitleri

MADDE 6- (1) Bu Yönetmeliğin konusu olan tarife ve bedeller; su satış tarifesi, atıksu tarifesi, hizmet bedelleri, teminat bedelleri ve yaptırım bedelleri olmak üzere beş grupta toplanır.

Abone türleri

MADDE 7- (1) Abone türleri aşağıda belirtilmiştir:

 1. Su ve atıksu abonesi: İdarenin hem su hem de kanalizasyon hizmetinden birlikte yararlanan abonedir. Bu tip abonelere su tarifesi ve atıksu tarifesi ile hizmet, teminat ve yaptırım bedelleri uygulanır.
 2. Su abonesi: İdarenin sadece su hizmetinden yararlanan abonedir. Bu tip abonelere su tarifesi ile hizmet, teminat ve yaptırım bedelleri uygulanır.
 3. Atıksu abonesi: İdarenin sadece kanalizasyon hizmetinden yararlanan veya yararlanacak olan abonedir. Bu tip abonelere atıksu tarifesi ile hizmet, teminat ve yaptırım bedelleri uygulanır.

(2) Aboneler aşağıdaki şekilde sınıflandırılır;

1) Abone: Bir sayaçtan yalnız başına su alan bağımsız bir birim,

2) Grup Abone: Aynı sayaçtan su alan, aynı abone grubuna dâhil, birden fazla bağımsız birim. 3) Karışık Grup Abone: Aynı sayaçtan su alan, değişik abone grubuna dâhil, birden fazla bağımsız birimdir.

4) Ortak Abone: Kendi sayaçlarından su alan bağımsız birimlerin bulunduğu yerlerde, ayrıca ortak kullanım için yapılan aboneliklerdir.

Farklı abone gruplarının aynı sayaçtan su kullanması halinde, yüksek olan tarife uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Abone Grupları ve Tarife Uygulaması

Abone grupları

MADDE 8- (1) Uygulanacak tarifeler itibariyle abone grupları aşağıda belirtilmiştir.

a)    Mesken aboneleri:

1)    Barınma gayesi ile oturulan yerlerde içme ve kullanma amaçlı su tüketen ve/veya
atıksu üreten,

2)    Ortak mahallerin temizliği ile bahçe-çevre sulaması için su kullanan,

3)     İlgili mevzuatına göre mesken tarifesi uygulanması gereken,

Abonelerdir.

b)    İşyeri aboneleri:

Gelir sağlamak gayesi ile sürekli veya geçici olarak her çeşit meslek sanat faaliyeti ve zanaatın icra edildiği yerlerle diğer ticari hizmet üretilen tüm yerlerde su tüketen ve/veya atıksu üreten abonelerdir.

c)    Sanayi aboneleri:

Hammadde üreten veya şekil, nitelik, nicelik değiştirerek seri olarak mamul veya yarı mamul madde üreten yerlerde su tüketen ve/veya atıksu üreten abonelerdir.

ç) İnşaat/Şantiye aboneleri:

Yapı ruhsatı belgesine istinaden bina, ihata duvarı ve benzeri inşaatlar ile her türlü maden arama, çeşitli amaçlarla kazı yapma ve bunun gibi sebeplerle gerçek ya da tüzel kişilerin bu etkinliklerini sürdürmek için veya bu etkinliklerini sürdürmeyi sağlayacak kalıcı tesislerin yapılmasına imkân tanımak için kurdukları, faaliyetlerinin ve kalıcı tesislerinin tamamlanmasıyla varlığı sona erecek olan tesislerde su tüketen ve/veya atıksu üreten abonelerdir.

d)    Resmi aboneler:

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hizmetlerini ifa ettikleri yerlerde su tüketen ve/veya atıksu üreten abonelerdir.

e)    Atıksu aboneleri:

 1. İdarenin şehir şebeke suyu hizmetlerinden yararlanmayıp yalnızca kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan yerlerdir.
 2. Kuyu, kaptaj, deniz, havuz ve benzeri yerlerden tankerle veya diğer yollarla yeraltı ve yüzeysel suları temin ederek kullanan ve kanalizasyon şebekesinden yararlanan yerlerdir.
 1. Tahakkuk edecek bedel için Yönetmeliğin 13 üncü maddesi hükümleri uygulanır.
 2. Bu bentte sayılanlar idareye başvurup abonelik sözleşmesi yapmak zorundadır.

f)     Geçici aboneler

 1. İdare hizmet alanı içerisinde kurulmuş bulunan geçici süre ile faaliyet gösteren sergi, fuar, sirk, panayır gibi geçici seyyar yerler ile mücbir sebeplerle oluşan geçici barınma yerleridir.
 2. Mevzuat gereği geçici abone yapılacak olanlar: 3194 sayılı İmar Kanununun Geçici 11’inci maddesi uyarınca; 26.07.2008 tarihine kadar yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup, kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara; yol, elektrik, telefon, kanalizasyon, doğalgaz gibi altyapı hizmetlerinin birinin veya bir kaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde, ilgili yönetmelikler doğrultusunda fenni gereklerin yerine getirilmiş olması ve ilgilisince başvurulması üzerine kullanma izni alınıncaya kadar ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su bağlanabilir. Bu kapsamda ilgili belediyeden su kesilmesi talebinin söz konusu olması halinde abonelik iptal edileceğinden su bağlanması herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez. Ancak, yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olma şartı 12.10.2004 tarihinden önce yapılmış olan yapılarla ilgili olarak uygulanmaz. 26/07/2008 tarihinden önce yapılan abonelikler de ait olduğu gruba dönüştürülür.
 3. Geçici aboneler ait oldukları abone grubuna göre tarifelendirilir.

          g)   Özel sözleşme (protokol) abonesi:

Belediye hizmet sınırları içinde ya da dışında kalan mülki kuruluş, toplu konut vb. protokolle su verilen aboneliklerdir. Bu konuda protokol yapmaya Belediye Başkanı yetkilidir.

h) Özel park-bahçe aboneliği:

Mülkiyeti belediyeye ait olan park ve bahçe gibi alanlar içerisinde kafeterya vb. amaçlarla kiraya verilen taşınmazlara ait bölümlerin uhdesinde sulanması gereken yerlerdeki usulsüz kullanımların engellenmesi amacı ile bahçe sulama suyu için ayrı bir sayaç bağlanması kaydı ile verilecek abonelik türüdür.

Mülkiyeti şahıslara ait çevre sulama aboneliği verilecek yerlerde ise; toplam parsel veya tapu sınırları içerisinde beher 40 m² ’ye en az 1 (bir) ağaç düşecek sayıda ağacın dikili olması ve mutlaka yağmurlama veya damlama sulama sistemine uygun tesisatın kurulu olması şartı aranır.

ı) Park-Bahçe ve orta refüj aboneliği:

Belediyeye ait park bahçe ve orta refüjde kullanılan resmi kurumlara ait şebeke suyu aboneliğidir. Depozito ve atıksu bedeli alınmaz. Sayaç takılı aboneliklerde tahakkuklar sayaçta tespit edilen endeksler üzerinden değerlendirilir. Sayaçsız parklarda ise her m² alan için yıllık 2,5 m³ /yıl tüketim yapıldığı esası ile emsal değer üzerinden yükleme yapılarak tahakkuk gerçekleştirilir.

 1. Hayrat Çeşmeleri Aboneliği:

Hayır amaçlı şehrin çeşitli yerlerine veya mezarlıklara yaptırılan çeşmeleri ifade eder. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yaptırılan hayrat çeşmelerinin, hayatta ise isim hakkı sahiplerine, hayatta değilse kanuni mirasçılarına ulaşılarak abonelik almalar istenir. Abonelik almayı kabul etmeyenlerin isim hakları ellerinden alınır.

Yeni yapılacak hayrat çeşmelerine isim hakkı kazanmak isteyenler belediyeye müracaat eder. Belediye hayrat yapım bedelini ilgiden tahsil ederek çeşmeyi yapar veya yaptırır. Hayrat isim hakkı sahibine abonelik verilerek kullanılan su miktarı, belirlenecek tarife üzerinden her ay faturalandırılır.

Yeni yapılacak hayrat çeşmelerinin tip projelerinin belirlenmesi ve yapımı işi Belediye ilgili birimlerince yürütülecek olup, hayır sahiplerinden tahsil edilecek yapım bedelini belirlemeye, Belediye Encümeni yetkilidir.

Tarife uygulamasına ve diğer uygulamalara ilişkin hususlar

MADDE 9- (1) Kuraklık, tabii afet veya başka bir sebeple kente verilen günlük su miktarında düşme olması durumunda, İdare su tasarrufunu sağlamak ve su temininde önceliği mesken abonelerine vermek amacı ile bazı abonelere su satışını geçici olarak durdurabilir.

 1. 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun l’inci maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen istisnalar dışında, İdarece üretilen mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği yapılması gereken ticari indirimler hariç herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanamaz.
 2. Bakanlar Kurulu’nun 08.01.2002 tarih ve 2002/3654 sayılı “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar” uyarınca engelliler, öğrenciler ve 2022 sayılı “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun” kapsamındaki kişilere ikamet ettikleri ve müstakil sayaç takılı olan meskenlerde kullandıkları su ve atıksu bedellerinde belediye meclisince belirlenen oranda indirim uygulanabilir.

(4)     Bir indirimden istifade eden abone ikinci bir indirimden istifade edemez.

(5)     İşyeri, Sanayi ve Şantiye grubu abonelerine uygulanan su satış tarifesi meskenlere
göre daha yüksek düzeyde tespit edilebilir.

(6) İdare, ihtiyaç durumuna göre yeni abone grupları belirleyebilir.(Geri dönüşüm suyu abonesi, ham su abonesi, ibadethane, halk çeşmesi, mezarlık çeşmesi, bedelsiz işletilen umumi wc’ler vb. gibi)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Su, Atıksu, Kaynak Suyu ve Ham Su Satış Tarifesi

Su satışı ve atıksu tarifesi

MADDE 10- (1) Su satışı ve atıksu tarifesi aşağıdaki unsurlar dikkate alınarak tespit edilir;

a) Yönetim ve işletme giderleri: Enerji ve malzeme giderleri, personel giderleri, çeşitli masraflar ile su isale ve dağıtım giderlerinden oluşur.

 1. Enerji ve malzeme giderleri: Üretim, ısıtma ve aydınlatma için kullanılan elektrik, doğalgaz, çeşitli akaryakıt, katı yakıt gibi her türlü enerji masrafları, alüminyum sülfat, mayi klor, ozon ve benzeri işletme ve sarf malzemelerine yönelik bu kapsamdaki diğer harcamalardan oluşur.
 2. Personel giderleri: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ile 4857 sayılı İş Kanununa göre çalıştırılan devamlı ve geçici işçi, sözleşmeli personel aylıklarını, ikramiyelerini, kanun ve toplu sözleşmelerle sağlanan her türlü yardım, zam ve tazminatları, fazla çalışma ücretlerini, görev yolluklarım ve her türlü işveren hisselerini kapsar.
 3. Çeşitli masraflar: Kira, haberleşme giderleri, vergi ve harçlar, mahkeme masrafları, kamulaştırma bedelleri, sigorta, eğitim ve yönetim, her türlü taşıma harcamaları, güvenlikle ilgili giderler, hizmet alımı yöntemleriyle gördürülen hizmetlere ilişkin maliyet unsurları ve benzeri diğer masraf kalemlerinden meydana gelir.

4)     Su isale ve dağıtım giderleri: Gerektiğinde su şebekesi bulunmayan yörelere
tankerlerle yapılan taşıma harcamaları ile su isalesi ve tevziine ilişkin yapılan giderlerdir.

b)      Amortismanlar: Sabit bir kıymet olan tesislerin, dayanıklı taşınırların ve
demirbaşların ekonomik ömürlerinin sonunda yenilenebilmeleri için mevzuat gereği ayrılması
zorunlu olan ve miktarı yasa ve yetkili makamlarca belirlenen tutardır. Yapılacak yatırımlarla
ilgili kredilerin yıllık anapara ve faiz miktarı amortismanlarla karşılanamadığı takdirde,
aradaki fark bir masraf kalemi olarak dikkate alınır.

c)    Aktifleştirilmeyen yenileme, ıslah ve tevsii masrafları: Tesislerin iyileştirilmesi
için yapılan masraflar ile aktifleştirilmeyen büyütme ve onarım giderlerine ilişkin maliyet
unsurları hesaba katılır.

Kaynak suyu tarifesi

MADDE 11- (1) İdare, tasarrufundaki kaynak sularını satış yerlerinde veya dağıtım şebekesi ile isteklilere kiralayabilir veya satabilir. Bu nitelikteki suların satılmasında uygulanacak satış tarifesi, 10’uncu maddedeki esaslar dikkate alınarak tespit edilir.

Ham su tarifesi

MADDE 12- (1) Herhangi bir işleme tabi tutulmamış sular ile atıksu arıtma tesislerinden elde edilen geri dönüşüm sularının m3 satış fiyatı 10’uncu maddedeki esaslar dikkate alınarak tespit edilir.

Atıksu tarifesi

MADDE 13- (1) İdarenin şehir şebeke suyu hizmetlerinden yararlanmayıp kuyu, kaptaj, deniz, havuz ve benzeri yerlerden tankerle veya diğer yollarla yeraltı ve yüzeysel suları temin ederek su kullanan ve kanalizasyon şebekesinden yararlanan gerçek ve tüzel kişiler atıksu bedeli ödemekle yükümlüdürler.

 1. Tüketilen her bir m3 su üzerinden alınan atıksu bedeli, abonenin ait olduğu tarifenin su bedelini aşmayacak şekilde belediye meclisi tarafından belirlenir.
 2. Özel arıtma gerektiren kirlilik yükü fazla atıksu üreten endüstriyel nitelikte atıksu oluşturan tesis ve işletmelerden gerekli tedbirleri alıncaya kadar veya yeterli ölçüde tedbir almadıklarının tespiti neticesinde kirlilik yüküne göre ayrıca Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliğinde belirtilen atıksu arıtma bedeli (AAB) alınır.

(4)      İdarenin su hizmetlerinden yararlanıp, kanalizasyon şebekesine bağlantısı
olmayan, kullanılmış sularını projesine göre yapılmış atıksu çukurlarına (fosseptik) boşaltan
abonelerden, İdarece verilen kullanılmış suların uzaklaştırılması ve nihai bertarafı hizmetine
karşılık, vidanjör hizmet ve atık su bertaraf bedeli alınır.

 1. İdarenin su hizmetlerinden yararlanmayıp, kuyu, kaptaj, deniz, havuz ve benzeri yerlerden tankerle veya diğer yollarla yer altı ve yüzeysel suları temin ederek kullanmış olduğu suyu projesine göre yapılmış atıksu çukurlarına (fosseptik) boşaltan abonelerden, kullanılmış suların uzaklaştırılması ve nihai bertarafı hizmetine karşılık, vidanjör hizmet ve atık su bertaraf bedeli alınır.
 2. İdarenin su hizmetlerinden yararlanmayıp; kuyu, kaptaj, deniz, havuz ve benzeri yerlerden tankerle veya diğer yollarla yer altı ve yüzeysel suları temin ederek kullanmış olduğu suyu kanalizasyona boşaltmak suretiyle kullanılmış suların uzaklaştırılması hizmetlerinden yararlananlardan dâhil olduğu abone grubuna uygulanan birim fiyatı üzerinden kullandıkları su (m3) kadar atıksu bedeli alınır.
 3. İdarece belirlenen kanal deşarj limitlerini sağlayacak şekilde atıksu arıtma tesisi kuran ve işleten organize sanayi bölgelerinden atıksu bedeli alınmaz. (4562 Sayılı Kanun m.21/2)

BEŞİNCİ BÖLÜM

Hizmet ve Teminatlar Tarifesi

Vidanjör hizmet bedeli

MADDE 14- (1) Vidanjörün bir seferlik çekim hizmet bedeli; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Fiyat Analizleri kitabındaki verilere göre vidanjör satın alma bedelinin aşınma payı saat emsali (0,000171) ile çarpılmak suretiyle bulunacak bir saatlik aşınma payı ücretine, yakıt gideri, şoför, şoför yardımcısı ve vasıfsız işçinin birer saatlik çalışma ücreti eklenerek bulunacak miktara, % 10’dan aşağı olmayacak bir kâr ilave edilerek, vidanjörün bir saatlik ücreti tespit edilir. Bir saat içinde iki seferlik çekim yapılacağı kabul edilerek bir seferlik çekim için yarım saatlik ücret tahakkuk ettirilerek hesaplanır.

(2) Fosseptiği olan aboneden, su veya atıksu abonesi olarak atıksu bedeli alınıyorsa, vidanjör hizmeti için ayrıca bedel alınmaz.

          Kanal temizleme hizmet bedeli

MADDE 15- (1) Bağlantı kanalları herhangi bir sebeple tıkanan abonelerin kanalı “kanal temizleme aracı” ile açılır. Kanalizasyon şebeke hattından binaya ait parsel bacasına kadar olan atıksu hattı tıkanmalarına yapılan müdahalelerden kanal temizleme hizmet bedeli alınmaz. Ancak, parsel bacası ile bina arasındaki atıksu hattında meydana gelen tıkanmalara yapılan müdahaleler karşılığında sonradan da alınmak üzere 14’üncü maddedeki usule göre hesaplanan kanal temizleme hizmet bedeli alınır.

İş makinesi veya teknik araç kira bedeli

MADDE 16- (1) İdarenin imkânları dâhilinde ve talep olması durumunda, kiralaya vereceği mevcut iş makinelerinin saatlik çalışma ücreti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı fiyat analizleriyle bulunacak kârsız ücrete % 10 kâr ilave edilmek suretiyle hesaplanır.

(2) Kanal içi görüntüleme aracı ve diğer teknik araçların kiralama saat ücreti, 14’üncü maddedeki usulle hesaplanır.

Uygulama projesi inceleme ve onay bedeli

MADDE 17- (1) İdarenin yetki ve hizmet sahası içinde, bir parselde, yapı ruhsatına esas mimari projelere su ve kanalizasyon bağlantısı bakımından altyapı uygunluk görüşü belgesi verilmek üzere, km. başına 8 mühendis/saat, 1 daktilo/saat, 1 memur/saat ücreti tutan karşılığı hesaplanan uygulama proje inceleme ve onay bedeli alınır.

(2) 8 mühendis/saat, 1 daktilo/saat, 1 memur/saat ücreti karşılığı hesaplanan fosseptik tankı uygulama projeleri toplam nüfusa bağlı olarak idarece tipleştirilir. Uygulama proje inceleme ve onay bedeli ve tiplerini gösteren tablo aşağıda gösterilmiş olup, fosseptik tankı uygulama proje inceleme ve onay bedeli (UPİB x F ) formülü ile hesaplanır.

Nüfus (kişi) Hacim (m3) Tipi ve Göz Sayısı Uygulama Proje İnceleme ve Onay Bedeli

(UPİB x F)

15-20 3 m3 – 4 m3 A tipi (2 gözlü) UPIBx 1
25-30-40 5 m3 – 6 m3-8 m3 B tipi (3 gözlü) UPİB x 2
50-60-80 10 m3– 12 m3– 16 m3 C tipi (3 gözlü) UPİB x 2
100-125-150 20ın3 – 25 m3– 30 m3 D tipi (4 gözlü) UPİB x 3
200-250 40m3-50 m3 E tipi (4 gözlü) UPIB x 3

(3)    Fosseptik tankı uygulama projeleri, işletme proje inceleme ve onay bedeli tahsil
edildikten sonra onaylı iki kopya ozalit iş sahiplerine uygulanmak üzere verilir.

 1. Mühendis bulunmadığı takdirde, arazi ve büro işleri için; tekniker ve teknisyenden faydalanılabilir.
 2. Özel arıtma, pompa ve deşarj tesisi projeleri her 6 litre/saniye, 12 uzman mühendis/saat, 1 daktilo/saat ve 1 memur/saat ücreti tutan karşılığı onaylanır.
 3. Mevcut uygulama projesinde tadilat yapılması halinde yukarıdaki esaslara göre işlem yapılır.

İşletme projesi inceleme ve onay bedeli

MADDE 18- (1) İdarenin yetki ve hizmet sahası içerisindeki, bir veya birden çok ada/parselde veya adalar arası yollarda yapılan ada içi içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının işletilmesi için hazırlanan fenni gereklere uygun beş takım projenin su hattının veya kanalın km/tûlu başına incelenerek onaylanması için 16 mühendis/saat, 4 harita mühendisi/saat, 4 alet operatörü/saat, 12 şenör/saat, 6 teknik ressam/saat, 1 memur/saat ücret tutarı kadar hizmet bedeli alınır. Ancak, bu bedel 1 km’lik proje düzenleme bedelinin % 30’undan az olamaz.

(2) İdarenin plan-kopya, sayısal harita, ozalit ve fotokopi makinelerinde yapılacak fotokopi, plan-kopya, harita, ozalit ve benzeri her türlü çekimin bedel ve uygulama şeklinin tespitinde Belediye Encümeni yetkilidir.

Katılma payları

MADDE 19- (1) Su ve kanalizasyon tesisleri harcamalarına katılma paylan 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve uygulama yönetmeliği hükümlerine göre tahakkuk ve tahsil edilir.

Su bağlantı, şube yolu ve sayaç bedeli

MADDE 20- (1) ilk defa su alma talebinde bulunarak sözleşme yapacak tüm abone gruplarından bir defaya mahsus olmak üzere su bağlantı bedeli, şube yolu yapım bedeli ve su sayaç bedeli tahsil edilir.

(2) Su bağlantı, şube yolu yapım ve su sayacı bedelleri yapılacak şube yollan ile su sayacının çapına göre ait olduğu yılın malzeme ve işçilik fiyatları dikkate alınarak belirlenir.

Tetkik ve keşif bedeli

MADDE 21- (1) Talep üzerine yapılacak şebeke hattı, abone hattı, şube yolu, sayaç ayırma vb. işlerde tetkik ve keşif ücreti olarak; 1/2 kontrolör/saat ile 1/2 şoför/saat ücretine en az %10 kâr ilave edilerek belirlenen ücret tutarı, müracaat sahibinden alınır.

Su sayacı kontrol talebi ve sayaç muayene ücreti

MADDE 22- (1) Abone tarafından su sayacının fazla tüketim yaptığı iddiası ile şikâyet başvurusunda bulunulması veya İdare tarafından yapılan tespitler neticesinde sayacın okunamaması, tüketimin şüpheli, sayacın müdahaleli olması hallerinde sayaç sökülerek yerine yenisi takılır. Sökülen sayaç atölye sorgusuna veya ölçüye tabi tutulur. Atölye sorgu ve ölçü işlemleri ile ilgili uygulamalar yönerge ile belirlenir.

(2) Doğru ölçüm yapmadığı iddiasıyla şikâyet eden abonenin su sayacı muayene edilir, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ölçü ve Ayarlar Müdürlüğünce veya akredite edilmiş laboratuarlarca yapılan muayene sonucu sayacın doğru çalıştığı tespit edilirse, belirlenen tarifesine göre sayaç sökme-takma bedeli, muayene bedeli ve sökülen sayacın yeniden kullanılamaz durumda olduğuna ilişkin bir tutanağın bulunması halinde yeni takılan sayacın bedeli aboneden alınır.

Sayaç sökme-takma bedeli

MADDE 23- (1) İdarece su sayacı takılacak yeni abonelerden, sayaçların ihmal, dikkatsizlik ve dış etkiler nedeniyle patlaması veya kullanılamaz şekilde hurdaya ayrılması, ekonomik ömrü dolmuş sayaçların sökülmesi sonucunda sayaçları değiştirilen abonelerden, muayene talebiyle veya istek üzerine sayacı sökülen veya takılan abonelerden her yıl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Resmi Gazetede yayımlanan “Su, Elektrik ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ”de belirtilen sayaç sökme- takma ücreti alınır. Yeni abonelerden alınacak bedel su bağlantı ücreti adı altında alınır.

(2) Abonenin tahakkuk eden borcunu zamanında ödememesi nedeniyle sayacın sökülmesi halinde bu yönetmeliğin 27’nci maddesi hükmü uygulanır.

Numune alma ve laboratuvar analizleri bedeli

MADDE 24- (l) Kanun ve Yönetmeliklerde tanımlı deşarj kontrol faaliyetleri, idarenin gerekli gördüğü çevre kalitesi kontrol ve analiz faaliyetleri, gerçek ve tüzel kişilerce yapılan talepler, kirlilik yükünün belirlenmesi, Deşarj Kalite Kontrol ruhsatı ve benzeri iş ve işlemleri için tekniğine uygun olarak idare tarafından “Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği’nde” tanımlı esaslar çerçevesinde numune alınarak analizleri yapılır veya yaptırılır.

 1. Gerçek ve tüzel kişiler tarafından talep edilmesi halinde her türlü sudan İdare tarafından ilgili mevzuatta belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde numune alınarak analizleri yapılır veya yaptırılır.
 2. Personel, malzeme, amortisman ve diğer hizmet giderleri dikkate alınarak Belediye Meclisi tarafından belirlenen numune alma ve analiz bedeli ilgilisinden tahsil edilir.

Güvence bedeli

MADDE 25- (1) İdare ile sözleşme imzalayan her aboneden kullanım yerinin değişmesi ve/veya abonelik sözleşmesinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde su ve atıksu tüketim bedelini ödememesi ihtimaline karşılık olarak, borcuna mahsup edilmek üzere güvence bedeli alınır.

 1. Abone gruplarına göre alınacak güvence bedelleri, m3 cinsinden Belediye Meclisince belirlenir. Güvence bedeli, aboneliğin tesis edileceği tarih itibariyle abone grubuna göre o aboneliğin su tarifesindeki birim fiyatın m3‘le çarpılması suretiyle hesaplanır.
 2. Mesken abone grubu dışında kalan aboneler, güvence bedeli olarak nakit yerine süresiz banka kati teminat mektubu da verebilir.
 3. Güvence bedeli, aboneliğin bulunduğu grubun ortalama aylık tüketim miktarının üç katını geçemez.
 4. Tabi olduğu abone grubu değişen abonelerden, yeni abone grubuna göre alınması gereken güvence bedelinin önceki abone grubuna göre alınan güvence bedelinden fazla olması halinde, güvence bedeli farkı aboneden alınır; az olması halinde, güvence bedeli farkı abonenin cari hesabına alacak olarak kaydedilir
 5. İdare, abonelik sözleşmesinin feshi veya sona ermesi durumunda, aboneden nakden tahsil edilen güvence bedelini, tüm borçların ödenmiş olması kaydıyla; abonelik tesis edildiğinde alınan güvence bedeli karşılığı m3,ün aboneliğin sona erdiği tarihteki su ve atıksu tarifesindeki birim fiyatla çarpılması suretiyle hesaplayarak aboneye iade eder.
 6. Mekanik sayacını ön ödemeli sayaçla değiştiren abonenin nakit güvence bedeli, işlem tarihi itibariyle bu maddenin altıncı fıkrasına göre hesaplanarak iade edilir.

(8)     Genel Yönetim kapsamındaki kamu kuruluşlarından ve ön ödemeli sayaç
kullanacak abonelerden güvence bedeli alınmaz.

ALTINCI BÖLÜM

Yaptırımlar Tarifesi

Zamanında ödenmeyen borçlar

MADDE 26- (1) Aboneler, tahakkuk eden fatura bedellerini bildirimde belirtilen son ödeme gününe kadar ödemekle yükümlüdürler.

(2) Borcunu ödemeyen abonelere aşağıdaki yaptırımlar uygulanır:

 1. Fatura bedellerini bildirimde belirtilen son ödeme tarihine kadar ödemeyen abonelerin suları kapatılabilir.

b) Süresinde ödenmeyen fatura bedelleri, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 ‘inci maddesinde belirtilen oranda gecikme zammı ile birlikte yasal yollardan tahsil edilir. Bu husus abonelik sözleşmelerinde açıkça belirtilir.

c) Su kapanmasına rağmen, kapama tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde borç tahsil edilemezse güvence bedeli borcuna mahsup edilmek suretiyle kesin hesap faturası düzenlenerek sözleşmesi feshedilebilir, tasfiyesi mümkün olmayan alacaklar için yasal yollara başvurulur. Bu durumda gerek görülürse ayrıca sayacı da sökülebilir.

ç) Yeraltı suyu kullandığı halde atıksu bedelini ödemeyen abonenin su kaynağı kullanıma kapatılarak mühürlenir. Borç yasal yollardan tahsil edilir.

Su kapatma ve açma

         MADDE 27- (1) Sözleşme, yönetmelik ve kanunlara aykırı davranışta bulunduğunun tespiti halinde abonenin suyu kullanıma kapatılır. Aykırılığın ortadan kalkması halinde, su kapatma-açma ücreti alınarak, abonenin suyu açılır. Abone veya aboneliğin suyu;

 1. Mühür veya kelepçe takılmak suretiyle vanadan kapatılmış ise, kapatma-açma ücreti olarak 1/3 işçi/saat ile 1/3 şoför/saat ücreti tutarı,
 2. Sayaç sökülmek suretiyle kapatılmış ise, kapatma-açma ücreti olarak 1 işçi 1/2 saat ile 1 şoför 1/2 saat ücreti tutarı,
 3. Prizden kapatılmış ise, kapatma-açma ücreti olarak 2 işçi 1/2 saat ile 1 şoför 1/2 saat ücreti tutarı,

ç) Ana şebekeden kapatılmış ise, kapatma-açma ücreti olarak 4 işçi/saat ile 1 şoför/saat ücreti tutarı, alınır.

(2)    Su kapatmaya gidildiği halde, abone suyunu kapattırmamış ise; kapatmak için
yerine gidildiğinden, birinci fıkranın a, b, c ve ç bentlerinde belirtilen esaslara göre
hesaplanan ücretin % 50’si alınır.

(3)     Bu ücretlere ayrıca KDV ilave edilir.

Kaçaksu kullanımı

MADDE 28- (1) İdarenin tasarrufundaki yeraltı veya yerüstü su kaynaklarından, tesislerinden, su taşıyan boru hatlarından veya su şube yolundan İdareden izin almadan sayaçsız olarak ya da sayacı işletmeyecek her hangi bir şekilde su alma işi kaçaksu kullanımı olup, bu şekilde su kullanan kişilerin kaçaksu kullanımları tutanakla tespit edilir ve kaçaksu kullanımı engellenir.

 1. Tespit edilen kaçaksu ve atıksu tüketim miktarı, cezalı olarak tahakkuk ve tahsil edilir. Kaçaksu kullanımı aynı zamanda suç teşkil ettiğinden ilgilisi hakkında suç duyurusunda bulunulur.
 2. Kaçaksu kullanımı İdare tarafından görevlendirilen en az iki görevli tarafından mahallinde yapılacak araştırma ve inceleme sonucu tanzim edilecek tutanakla tespit edilir. Bu tutanakta kaçaksu kullananın TC kimlik no.su veya kimlik bilgileri, tüzel kişi ise unvanı ve bulunabiliyorsa vergi numarası, adresi, kaçaksu kullanımının ve bağlantının şekli, tespit edilebiliyorsa abone numarası ve benzeri bilgiler yer alır. Kaçaksu kullananın veya kullanıldığını bilenlerin yazılı ve imzalı beyanları temin edilmeye çalışılır. Üç nüsha halinde düzenlenecek tutanağın bir sureti, ilgilinin imzası alınabilirse kendisine; imzadan imtina etmesi veya ilgilinin bulunamaması halinde bu husus tutanağa geçirilerek bağımsız bölüme, işyerine veya yöneticiye bırakılır. Bu işlem bildirim yerine geçer. Kaçaksu tutanağının bir nüshası dip koçanda bırakılır, bir nüshası da yasal işlemlerde kullanılmak üzere ilgili birimlerde muhafaza edilir. Ayrıca kaçak bağlantının fotoğrafı çekilir ve bağlantı iptal edilir.
 3. Kaçaksu kullanımında tahakkuk ettirilecek miktarı belirlemeye Belediye Meclisi yetkilidir.
 1. Mükerrer kaçaksu kullanımının tespiti halinde; kaçaksu kullanım bedeli, iki katı fazlasıyla tahakkuka bağlanarak tahsil edilir.
 2. İçme suyu şebeke hatları veya su şube yolu bağlantılarına müdahale ederek kaçaksu kullananlara bu yönetmelikte esasları belirlenen kaçaksu kullanımına ilişkin yaptırımlar uygulanır. Ayrıca, hasarın giderilmesi için yapılan masraf ilgilisinden tahsil edilir.
 3. İdarenin tasarrufundaki su havzalarından, isale hatlarından, su depolarından, kuyulardan, yangın hidrantlarından, sokak çeşmelerinden ve benzeri yerlerden izinsiz olarak tankerle veya başka bir araçla su alanlar hakkında bu madde hükümleri uygulanır. Sayılan yerlerden alınan su miktarı üzerinden kaçaksu kullanım bedeli işyeri abone grubuna ait tarifeden hesaplanarak 2 katı fazlasıyla tahakkuka bağlanarak tahsil edilir. Bu fıkrada belirtilen kaçaksu kullanımının ticari amaçla yapılması halinde, kaçaksu kullanım bedeli hesaplanarak 4 katı fazlasıyla tahsil edilir. Mükerrer kaçaksu kullanımının tespiti halinde; kaçaksu kullanım bedeli, 2 katı fazlasıyla tahakkuka bağlanarak tahsil edilir.
 4. 8’inci fıkrada sayılan yerlerden herhangi bir teknik düzenekle kaçak bağlantı yapılarak su kullanıldığının tespiti halinde, süre ve tüketim miktarı, bu maddenin 4 ve 5 inci fıkrası hükümlerine göre belirlenir ve kaçaksu kullanım bedeli işyeri abone grubuna ait tarifeden hesaplanarak 6 katı fazlasıyla tahakkuka bağlanarak tahsil edilir. Mükerrer kaçaksu kullanımının tespiti halinde; kaçaksu kullanım bedeli, 2 katı fazlasıyla tahakkuka bağlanarak tahsil edilir.

(9)    Kaçaksu kullanımında 4 ve 5’inci fıkralara göre tespit edilen miktara KDV eklenir.

(10) Sayacın çalışmasını her ne sebeple olursa olsun engelleyen, sayaca müdahale
eden, kıran, tahrip eden, İdareye haber vermeksizin sayacı yerinden söken, devre dışı bırakan
veya İdarede kayıtlı sayacının yerine başka sayaç bağlayan abone hakkında bu maddeye göre
işlem yapılır.

Usulsüz su kullanımı

MADDE 29- (1) Usulsüz su kullanımı halleri ve uygulanacak hükümler aşağıda belirtilmiştir:

a)    Abone tarafından sayaçtan sonra kendi tesisatından daimi veya geçici bağlantı
yapılmak suretiyle üçüncü şahıslara su verilmesi halinde, sayacın gösterdiği tüketim miktarı:

1)    Usulsüz su veren ve alan yer arasında tarife farkı mevcut ise yüksek olan tarifeye

göre,

2)    Tarife farkı yoksa ise abonenin ait olduğu tarifeye göre,

% 50 fazlasıyla usulsüz su kullanım bedeli olarak tahakkuka bağlanır ve tahsil edilir.

 1. Kendi adına abonelik sözleşmesi olmadan başka abone adına düzenlenen ödeme bildirimlerinin ödenmesi suretiyle su tüketilmesi halinde İdarece, fiili kullanıcıya süreli ihtar gönderilerek aboneliğin devralınması aksi halde suyun kapatılacağı hususu bildirilir. Bildirimde verilen süre sonunda abonelik devralınmaz ise aboneliğin suyu kullanıma kapatılır.
 2. Abonelik tesis edilmemiş olan bir yerde sayaçtan geçirilerek su tüketilmesi halinde, idarece aboneliğin suyu kullanıma kapatılır. Ayrıca sayacın gösterdiği tüketim miktarı üzerinden ait olduğu tarifeye göre % 50 fazlasıyla usulsüz su kullanım bedeli tahakkuka bağlanarak tahsil edilir.

ç) Sayaç mühürsüz veya mührü kopuk olduğu halde İdareye haber vermeden su tüketilmesi halinde, sayaç sökülerek yerine uygun bir sayaç takılmak suretiyle incelemeye alınır. İnceleme sonucunda:

 1. Sayaca ve ölçü sistemine müdahale edilmediğinin anlaşılması halinde, sökülen sayacın gösterdiği tüketim miktarı üzerinden ait olduğu tarifeye göre su bedeli tahakkuk ve tahsil edilir. Ayrıca sayaç bedeli ile sayaç sökme-takma bedeli alınır.
 2. Sayaca veya ölçü sistemine müdahale edilerek, tüketimin doğru tespit edilmesinin engellenmesi suretiyle, suyun eksik veya hatalı ölçülerek veya hiç ölçülmeden tüketildiğinin tespiti halinde 28’inci madde hükümleri uygulanır Ayrıca sayaç bedeli ile sayaç sökme-takma bedeli alınır.

d)     Farklı abone grubundan su tüketilmesi:

 1. Tabi olunması gereken abone grubu dışında daha düşük tarifeli abone grubundan su tüketilmesi halinde; düşük tarifeli abonelikten su tüketilmiş olması nedeniyle, geçişin yapıldığı tarihten tespitin yapıldığı tarihe kadar çıkacak tarife farkı % 50 fazlasıyla usulsüz su kullanım bedeli olarak tahakkuka bağlanır ve tahsil edilir. Ayrıca, idare tarafından aboneye süreli ihtar gönderilerek abone grubu değişikliği yapılması, aksi halde suyun kapatılacağı hususu bildirilir. Bildirimde verilen süre sonunda abone grubu değişikliği yapılmaz ise aboneliğin suyu kullanıma kapatılır.
 2. Tabi olunması gereken abone grubu dışında daha yüksek tarifeli abone grubundan su tüketilmesi halinde; yüksek tarifeli abonelikten su tüketilmiş olması nedeniyle, abonenin başvurusu ve bu durumun idarece tespiti halinde geçişin yapıldığı tarihten tespit tarihine kadar çıkacak tarife farkı hesaplanarak aboneye iade edilir.

e)       İdare tarafından kolyeden, prizden, vanalardan kapatma aparatı veya başka bir
teknik düzenekle kapatılan suyun idarenin izni dışında açılıp sayaçtan geçirilmek suretiyle
tüketim yapılması halinde, o aboneliğin tabi olduğu tarifeye göre 50 m3 karşılığı usulsüz su
kullanım bedeli tahakkuk ve tahsil edilir. Varsa tahrip edilen kolye, priz, vana ve kapatma
aparatı bedelleri ile idarenin maruz kaldığı diğer giderler ayrıca ilgilisinden tahsil edilir.
Bununla birlikte sayaca müdahale edildiğinin tespit edilmesi halinde 28’inci maddeye göre
işlem yapılır.

f)    İdare kayıtlarına göre abonelikte bulunması gereken sayaç dışında başka bir sayaçla
su tüketimi yapılması halinde; süre yönünden 28’inci maddenin 4’üncü fıkrası esas alınmak
suretiyle,

1) Sayaca herhangi bir müdahale yapılmadığı tespit edilmişse;

a.    Aynı abonenin, varsa bir önceki yılın aynı dönemlerine ait tahakkuka bağlanmış
aylık tüketim ortalaması üzerinden,

b.    Aynı abonenin bir yıl öncesine ait tahakkuka bağlanmış tüketimi yoksa, tahakkuka
bağlanmış son üç aylık tüketimlerinin aylık ortalaması üzerinden,

c.    İlgilinin daha önce tahakkuka bağlanmış su kullanımı yoksa, o abone grubu için belirtilen güvence bedeline esas m3 üzerinden,

Tespit edilen miktar, ait olduğu tarifeye göre hesaplanarak % 50 fazlasıyla usulsüz su kullanım bedeli olarak tahakkuka bağlanır ve tahsil edilir.

2) Sayaca müdahale edildiğinin tespit edilmesi halinde ise 28’inci maddeye göre işlem yapılır.

g)    İdarenin izni dışında sayaç yerinin değiştirilmesi halinde o aboneliğin tabi olduğu
tarifeye göre 50 m3 karşılığı usulsüz su kullanım bedeli tahakkuk ve tahsil edilir. Ayrıca
idarece sayaç ait olduğu yere konularak bu amaçla yapılan tüm masraflar ilgilisinden tahsil
edilir.

h)    Abone tarafından sayaç ters çevrilmek suretiyle su tüketimi yapılması halinde
28’inci maddeye göre işlem yapılır.

ı) Sayacın bağlantı rakorları ile bu rakorlara takılan emniyet kelepçelerine ve idarece takılan mühre müdahale edilmesi halinde (e) bendi hükmü uygulanır

 1. Usulsüz su kullanım tespit tutanağının ne şekilde tutulacağı konusunda 28’inci maddenin 3’üncü fıkrası hükmü kıyasen uygulanır.
 2. Bu maddenin 1 ‘inci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bendinin 1 no.lu alt bendi ile aynı fıkranın (d) bendinin 1 no.lu alt bendinde tanımlanan hallerde, usulsüz su kullanımı tespitinden önce idareye başvuruda bulunulmuş olması ve bunun belgelenmesi durumunda, usulsüz su kullanımına ilişkin hükümler uygulanmaz.

Sayaçlı abonesiz kullanımlar

         MADDE 30- (1) Aboneliği olmayan fakat suyu sayaçtan geçirerek kullananlara, aşağıda belirtilen şekilde tarh ve tahakkuk yapılır;

a) Meskenlerde; sayaç üzerinden tespit edilen kaçak miktarının abonenin kendi tarife grubunun kademeli olarak %20 fazlası ile çarpılarak hesaplanması,

b) Ticarethane ve diğer tarife gruplarında; sayaç üzerinden tespit edilen kaçak miktarının abonenin kendi tarife grubunun %20 fazlası ile çarpılarak hesaplanması,

Suretiyle bulunur.

İzinsiz kanal bağlantısı

MADDE 31- (1) İmar Planı yapılmış olan yerlerde; İdare tarafından onaylanmış atıksu bağlantı projesi olmaksızın kanalizasyon şebekesine bağlantı yapılamaz.

 1. Kullanılmış sularını İdarenin izni olmaksızın atıksu veya karışık sistem kanalizasyon şebekesine bağlayanlardan ve/veya akıtanlardan, atıksu kanal bağlantılarını ve atıksu çukurunu 10 gün içerisinde İdarenin yönetmelik ve yönergelerine uygun hale getirmesi istenir. İlgilinin, istenilen şartları yerine getirmemesi halinde kanal bağlantısı veya atıksu çukuru İdare tarafından yapılır ve bedeli ilgiliden % 50 fazlasıyla tahsil edilir
 2. Atıksu bağlantı projeleri İdare tarafından tasdik edilmiş olup, projesine uygun bağlantı yapmayanlar, atıksularını yağmur suyu şebekesine bağlayanlar ile çatı, drenaj, zemin ve yağmur sularını atıksu kanalına bağlayanlar hakkında bu maddenin 2’nci fıkrası hükümleri uygulanır.

(4)       İdarenin kanalizasyon hizmetinin bulunduğu yerlerde bu yönetmeliğin 8’inci
maddesine göre İdareye atıksu aboneliği yaptırmak zorunda olduğu halde abone olmaksızın
atıksuyunu doğrudan veya dolaylı olarak kanalizasyon şebekesine verenler hakkında bu
yönetmeliğin 28’inci maddesi hükümleri uygulanır.

Çevreye zarar verilmesi

MADDE 32- (1) Bina kanal tesisatı arızalı olan, fenni olmayan ya da atıksu çukuru olmayan ve kullanılmış sularını kaçak kanallara, bunlar aracılığıyla dolaylı yahut doğrudan denize, doğal mecralara, komşu parsellere veya açığa akıtanların abone iseler suları; tesisat arızasını giderene veya atıksu çukuru yaptırana kadar kesilir. Su abonesi olmayanlar haklarında kanuni takibat yapılmakla birlikte, atıksu çukuru yapılıncaya kadar da evsel nitelikte atıksu kaynakları için Yönetmeliğin 13’üncü maddesinde belirtilen miktarın 3 katı, endüstriyel atıksu kaynakları için ise “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” esasları doğrultusunda tahakkuklar yapılır ve tahsil edilir.

(2)      İdare tarafından, restoranlar, yemek üretim tesisi, oto yıkama ve yağlama
istasyonları, akaryakıt istasyonları, tavuk çiftliği, mandıralar, kesimhaneler, besihaneler ve
benzeri gibi Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilen parametre
değerlerinin üzerinde atıksu üreten yerlerde yapılacak inceleme ve tespit neticesinde; üretilen
atıksuyun niteliğine göre yağ tutucu, çamur kapanı, benzin ayırıcı, ön çökertme havuzu gibi
tesisleri veya bunları içeren arıtma tesisi kurması, aksi halde kanalizasyon bağlantısını iptal
etmesi istenir. Verilen süre sonunda gerekli tesisi kurmayanların veya bağlantıyı iptal
etmeyenlerin suları, bağlantı iptal edilinceye veya tesis kuruluncaya kadar kesilir. Yeniden suyun bağlanmasını istiyor ise suyu istiyor ise suyu bağlanmaz, kanal bağlantıları varsa iptal edilir ve kanal iptali için yapılan masraflar % 50 fazlası ile kendilerinden tahsil edilir.

(3)     İdareden vidanjör isteğinde bulunmayıp, atıksu çukurunda birikmiş sularını dolaylı
yahut doğrudan denize, doğal mecralara veya açığa akıtanların veya buna fırsat verenlerin
çukurları, İdare tarafından Yönetmeliğin 14’üncü maddesinde belirlenen vidanjör hizmet
bedeli 1 katı fazlasıyla alınmak suretiyle boşaltılır.

Tesislere zarar verilmesi

MADDE 33- (1) İdarenin taşınır ve taşınmaz malları ile su ve kanalizasyon tesislerine zarar verenler hakkında devlet malına karşı suç işleyenlere ilişkin hükümler uygulanarak, zararın giderilmesi için İdarece yapılan tüm harcamalar ilgiliden tahsil edilir.

(2) İdarenin ana isale hattı ile su şebekesine verilen zarar aynı zamanda su kaybına da yol açtığından, borunun çapına göre arıza giderilinceye kadar geçen sürede borudan akan kayıp su miktarı, idare tarafından uygulanan en yüksek su tarifesi üzerinden hesaplanarak zarar verenden ayrıca tahsil edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Abonelik, Sayaç, Tahakkuk ve Tahsilâtla İlgili Esaslar

Abone olma koşulları ve uygulama esasları

MADDE 34- (1) Su kullanılan yerde suyu fiilen tüketen ve atıksu üreten gerçek veya tüzel kişilerin:

a) Su ve kanalizasyon hizmetlerinden faydalanmak için idareye başvurarak abone sözleşmesi yapmaları şarttır.

b) İdare tarafından başvurular incelenip, su ve kanal hizmetiyle ilgili abonelik tesis edilip edilemeyeceği yasal, idari ve teknik yönden incelenir. Yapılan inceleme sonunda bu hizmetlerin verilmesinde herhangi bir sakınca bulunmadığı tespit edilirse, başvuru sahibinden, yürürlükteki tarifesine göre, bu Yönetmelik uyarınca tahsili gereken bedeller tahsil edildikten sonra abonelik tesis edilir.

 1. Abonelik tesis edilen her yere bir abonelik esas numarası verilir. Abone değişikliği yapılsa bile abonelik numarası değiştirilmeksizin yeni kullanıcı ile abone sözleşmesi yapılır.
 2. Abone sözleşmesi, abone veya idare tarafından feshedilmedikçe aynı koşullarla devam eder.

(4)     Abone, abonelikten doğan haklarını başkasına devredemez.

(5)    Abone, aboneliğin devamı koşuluyla, geçici bir süre için suyunun kesilmesini
isteyebilir. Bu talepte bulunan aboneler, sayacın üzerindeki son endekse kadar tahakkuk
edecek olan fatura bedelini ve kapatma-açma bedelini ödemek zorundadırlar

 1. Abonenin tahliyeyi resmi yollarla idareye bildirmesi şarttır. Bu bildirim, aynı zamanda abonenin fesih beyanı yerine geçer. Bu durumda, idare tarafından aboneliğin suyu kesilerek hesabı tasfiye edilir.
 2. Tahliye edilip sözleşmesi feshedilen bir yerde yeni abone sözleşmesi yapılmaksızın su kullanılması halinde, mevcut aboneliğin suyu kesilerek 29’uncu madde hükümleri uygulanır, yeni sözleşme yapılıncaya kadar su açılmaz.
 1. Aynı kullanım yerine ait önceki abonelerin borçlarından yeni abone sorumlu tutulamaz.
 2. Abone sözleşmesini feshetmeden aboneliği terk edenler, fiili kullanıcı olmasalar dahi başkalarının tüketimi nedeniyle tahakkuk eden su ve atıksu bedellerinden fiili kullanıcı ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.
 1. Her hangi bir sebeple aboneliğin bulunduğu yapının kullanılamaz hale gelmesi veya yıkılması durumunda, mevcut abonelik iptal edilir. Aynı yere yeniden abonelik talep edilmesi halinde bu maddenin l’inci fıkrası hükümleri uyarınca yeni abone sözleşmesi imzalanmak suretiyle abonelik tesis edilir.
 2. Yeni abonelik tesis edilecek yerlerde;
 1. Başvuru sahibinden güvence bedeli, su ve kanal tesislerine katılma payı ve bağlantı bedelinin ödendiğine dair makbuz dışında başkaca bir belge istenmeksizin e-devlet kapsamında tapu tescil belgesi, kira sözleşmesi, işyeri açma belgesi, vergi levhası gibi belgeler idarece temin edilerek TC kimlik no.su ile başvuru sahibinin beyanına dayalı olarak işlem yapılır. Başvuru sahibinin kimlik bilgilerinin doğruluğu idare tarafından Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden teyit edilir. Başvuru sahiplerinin kimlik bilgilerinin teyidi amacıyla kendilerinden nüfus cüzdanı fotokopisi, onaylı sureti veya başkaca bir belge talep edilmez. Abonelik tesisi için alınması zorunlu olup, e-devletten temin edilemeyen belgeler aboneden istenir.
 2. Başvuru sahibinin beyanlarının gerçeğe aykırı olduğunun tespit edilmesi halinde, başvuru sahibinin abone sözleşmesi iptal edilir ve gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında adli ve idari işlemler uygulanır.
 1. Abonenin ölümü durumunda borç ve alacakları varislerine intikal eder. Abonenin ölümünün İdarece öğrenildiği tarihten itibaren iki aylık süre içerisinde, birikmiş borçları ödemek kaydıyla, varislerin İdareye başvurarak mevcut aboneliği kendi adlarına veya mirasçılardan biri adına devralacaklarını bildirmemeleri halinde, mevcut abonelik iptal edilerek tahakkuk eden tüm borçlar varislerden tahsil edilir.
 2. Aynı sayaçtan su kullanmakta iken, tesisatlarını ayırmak suretiyle müstakil abone olmak isteyenler, Kat Mülkiyeti Kanununa göre sayı ve arsa payı çoğunluğu ile alınmış kararla birlikte İdareye müracaat etmek zorundadır. Müracaat esnasında talep edilen keşif bedelini ödedikten sonra sayaç ayırma talebinin uygun olup olmadığı yasal, idari ve teknik yönden araştırılır. Sayaç ayrılması hususunda herhangi bir engel yoksa ortak sayaca ait son tüketim miktarı tahsil edilerek izin verilir ve sayaçtan bağlanır.

Sayaçlar

MADDE 35- (1) Abonelerin tükettiği su veya ürettiği atıksu miktarı, standartlara uygun sistem, çap ve tiplerde, ayarlı ve damgalı sayaçlarla ölçülür.

(2) Sayaçlar, İdare tarafından tespit edilen ve okunması kolay olan bir yere takılır.

(3)        Su sayaçlarının, İdarenin belirleyeceği şekilde korunması abonelerin
yükümlülüğündedir. Gerektiğinde sayaçların muhafazası için yapılacak koruma kutuları, İdare
tarafından belirlenen standartlara uygun olarak, masrafları abone tarafından karşılanarak
yaptırılır.

(4)     Abone tesisatına takılan sayacın bağlantı rakorlarına idare tarafından emniyet kilidi takılır.

(5)    Abone, su sayacının yerini veya çapını değiştirmek istediğinde İdareye müracaat
ederek izin almak zorundadır. İzin almadan sayaç yerini veya çapını değiştirenler hakkında,
bu yönetmeliğin 29 uncu maddesi hükümleri uyarınca işlem yapılır.

(6)      Gerektiğinde idare, mevcut su sayacını, daha büyük/küçük çaplı sayaçla
değiştirebilir veya aboneden değiştirmesini isteyebilir.

(7)     Birden fazla birimi olan binalarda, her bağımsız birime ayrı sayaç ile su verilmesi esastır.

 1. İdarece onaylanmış görevli kimlik kartını taşıyan personel, su sayaçlarının bulunduğu yere kadar girip gerektiğinde abonelerin su tesisatını ve sayacını kontrol etme/sökme/değiştirme işlemlerini yapma yetkisine sahiptir. Kimlik belgesi gösterildiği halde, abone veya bina sahibi adı geçen işlemleri yaptırmamakta direnirse, su, idarece kapatılabilir.
 2. Aboneliğe ilk kez sayaç takılması veya mevcut sayacın herhangi bir nedenle değiştirilmesi durumunda, sökülen ve takılan sayacın markası, numarası, çapı, boyu, kaydettiği su endeksi tespit edilerek tespit raporuna yazılır. Tespit raporuna, tespiti yapan İdare elemanının ve temin edilebilirse abonenin imzası alınarak bir nüshası aboneye bırakılır.
 3. Aboneler, su sayaçlarının tüketimi doğru kaydedip etmediğinin kontrol edilmesini İdareden isteyebilirler. Bu durumda, ilgisine göre Yönetmeliğin 22, 23, 41, 42, 43 ve 44 üncü maddesi hükümleri uyarınca işlem yapılır.
 4. Su sayaçları tamir ve ayar istasyonuna gönderilen sayaçların kontrolünde dilerse abone veya temsilcisi hazır bulunabilir. Kontrol esnasında hazır bulunmayan abonelerin sayaçları huzurda yapılmış gibi işlem görür.
 1. Su ve kanalizasyon hizmetlerinden yararlanacak ve tesisatlarına ilk defa sayaç taktıracak gerçek veya tüzel kişiler, İdarece belirlenen tipteki su sayaçlarını İdareden veya piyasadan temin edebilirler.
 2. Aboneliğe takılan veya değiştirilen su sayacının başka bir aboneliğe nakli istenemez.
 3. Garanti kapsamı dışında kalan ve abonelerden kaynaklanan ihmal, dikkatsizlik veya kusur nedeniyle, su sayaçlarının kırılması, donması, yanması, iç mekanizmasının tahrip olması, gövdesinin patlaması ve benzeri hallerde, sayacın tamiri mümkünse, tamir bedeli; değilse, yeni su sayacının bedeli aboneden tahsil edilir.
 4. İdarede kayıtlı sayaçların korunması için gerekli tedbirleri almayan, sayacı kaybeden, çaldıran aboneden sayacın rayiç bedeli ile sökme takma bedeli tahsil edilir.

Tahakkuk ve tahsilât esasları

MADDE 36- (1) Abonelerin su ve atık su tüketimleri, aylık dönemler halinde tahakkuk ettirilir. Ancak, tahakkuk ve tahsilâtın hızlandırılması veya özel hallerde, tahakkuk dönemlerinde değişiklik yapmaya Belediye Encümeni yetkilidir.

(2) Su ve atıksu bedeli, bu Yönetmelik ve Belediye Meclisi kararıyla belirlenen diğer yasal alacaklarla birlikte, yürürlükteki tarifelere göre tahakkuk ve tahsil edilir.

Ödeme bildirimi

MADDE 37- (1) Su ve atıksu ödeme bildirimi, abonenin abonelik adresinde kendisine veya birlikte bulunduğu yakınına verilir. Abonelikte kimsenin bulunmaması halinde; abonenin bağımsız bölümüne, sayacın bulunduğu yere, aboneliğin işyeri olması halinde işyerine, yöneticisine veya posta kutusuna bırakılması, ayrıca, abonenin kabulü halinde elektronik posta adresine gönderilmesi ile doğrudan bildirim yapılmış sayılır. Bu bildirim tebligat yerine geçer.

Sayacın aboneden dolayı okunamaması

MADDE 38- (1) Abonenin binada bulunmaması, kapıyı açmaması, sayaç yerinin kilitli olması veya herhangi bir nedenle su sayacının okunamaması durumunda, abonenin önceki tüketimleri kıyas alınmak suretiyle, bir sonraki dönem tüketiminden mahsup edilmek üzere tahakkuk yapılır ve bu şekilde tahakkuk yapılan aboneye su sayacının endeksini okuyup idareye iletmesi için bildirimde bulunulur. Bu şekilde peş peşe iki defa kıyasen tahakkuk yapılabilir. Üçüncü tahakkuk döneminde de endeks tespit edilememiş ise, abonenin suyu ana vanadan kesilebilir.

Geçici olarak su kullanılmaması

MADDE 39- (1) Abone geçici olarak su kullanmayacağını yazılı olarak bildirmiş ise, suyu kullanıma kapatılır ve kesme endeksine göre tahakkuk yapılarak bedeli tahsil edilir. Yeniden su kullanma müracaatında bulunduğunda kapatma/açma ücreti tahsil edilerek suyu açılır.

Mekanik sayaçta ön ödeme

MADDE 40 – (1) İdare, abonenin talebi halinde, mekanik sayaçla tüketim yapılan aboneliklerde bedelini peşin alarak su ve atıksu tahsilatı yapabilir. Uygulama esasları Belediye Encümenince belirlenir.

Sayacın tüketimi kaydetmemesi

MADDE 41 – (1) Sayacı durmuş veya işlememiş abonelerden, abone grubuna göre, varsa abonenin bir önceki yılın aynı dönemlerine ait tüketimi, aksi halde sökülen sayacın doğru tüketimi gösterdiği kabul edilen son üç dönem tüketim ortalaması baz alınarak tahakkuk ve tahsilat yapılır. Bu şekilde abonenin önceki tüketimlerine ilişkin bir veriye ulaşılamaması halinde yeni takılan sayacın ilk okuma dönemi tüketim göstergesi esas alınarak yürürlükteki tarifelere göre tahakkuk yapılır.

 1. Buna rağmen tüketim belirlenememiş ise, söz konusu aboneliğin özellikleri ve Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen kişi başına günlük tüketim miktarları dikkate alınarak, kıyas usulü ile tahakkuk yapılır.
 2. Bu maddeye göre tahakkuka esas süre; doğru bulgu ve belgenin bulunmaması halinde 3 ayı aşamaz.

Sayacın tüketimi doğru kaydetmemesi

MADDE 42- (1) Abonenin, su sayacının tüketimi doğru ölçüp ölçmediğinin kontrol edilmesini istemesi halinde, ilgili Bakanlık teşkilatınca düzenlenen sayaç muayene raporuna göre;

 1. Tüketim göstergesinin tamamen hatalı olduğu tespit edilmiş ise; varsa abonenin bir önceki yılın aynı dönemlerine ait tüketimi, aksi halde sökülen sayacın doğru tüketimi gösterdiği kabul edilen son üç dönem tüketim ortalaması baz alınarak tahakkuk ve tahsilat yapılır. Bu yöntemle tüketimin tespit edilememesi halinde, yeni takılan sayacın ilk okuma dönemindeki göstergesi esas alınarak doğru tüketimin yapılmadığı dönemlere ait tüketimin tahakkuku ve tahsilatı yapılır.
 2. Tüketim göstergesinin kısmen hatalı olduğu tespit edilmiş ise; hata payı baz alınarak kısmen hatalı ölçtüğü dönemler için yürürlükteki tarifelere göre tahakkuk, tahsilat veya iadesi yapılır

(2)    İdare, su sayacının tüketimi doğru ölçüp ölçmediğinin ilgili Bakanlık teşkilatından
muayene edilmesini istemesi halinde, muayene sonucunda düzenlenen belgeye göre birinci
fıkra hükümlerine göre tahakkuk ve tahsilat işlemi yapılır.

(3)     Tahakkuka esas süre konusunda, 41’inci maddenin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır.

İnşaatlarda kullanılan suyun ölçümü ve hesap kesme

MADDE 43 – (1) İnşaat halindeki binalara yapı kullanma izin belgesi alınıp sözleşme yapılmasına kadar veya bu Yönetmeliğin 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi gereği geçici sözleşme yapılmasına kadar şantiye tarifesi uygulanır. İnşaatı biten yapılarda inşaat hesabı sayaç raporuna göre kesilir.

 1. İnşaatı biten yapılarda, inşaat süresince veya tahakkuk dönemlerinde sayacın çalışmadığının, tüketimi doğru kaydetmediğinin, sayaca dış müdahalelerde bulunulduğunun tespit edilemediği hallerde, yapı ruhsatında gösterilen toplam inşaat alanına göre, 1 m2 inşaat alanında 0.3 m3 su tüketileceği esasından hareketle kıyas usulü ile tahakkuk yapılır
 2. Ölçümlemeye tabi tutulan inşaatlarda, hazır beton, kuyu suyu veya taşıma suyu kullanıldığının, yasal belgelerle ispat edilmesi gerekir. Bu belgeler dikkate alınarak tahakkuk yapılır.
 3. Daha önceden abonelik kaydı bulunan bir yapının yıkılmasından sonra yerine, yeni inşaat yaptıranlar, İdare ile yeniden abone sözleşmesi yapmak zorundadırlar. Aksi halde, suları kesilir. Abone sözleşmesi yapılmasını müteakip suyu açılır.
 4. Yapı ruhsatında belirtilen yapının dışında başkaca bir yapı veya imalat yapılmış ise, bu yapı veya imalat esnasında kullanılan su miktarı hesaplanarak, ayrıca tahsil edilir. Bu miktar, inşaat hesabına dâhil edilmez.
 5. İlk aboneliğin tesisinden sonra, İdareye bilgi vermeden veya bildirilen yapı ruhsatı dışında bitişik veya ayrı blok halinde inşaat yapıp, ilk aboneliğindeki tesisattan bu birimlere su veren abonelerin suyu kesilerek, bu Yönetmeliğin 29’uncu maddesi hükümleri gereğince işlem yapılır.
 6. Abone olmadan inşaat yapanlar, inşaatı bittikten sonra İdareye abone olmak için müracaat ettiklerinde, inşaat esnasında kullanılan suyu nereden ve nasıl temin ettiklerini belgelemek zorundadırlar. Aksi halde, bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre ölçümleme veya kıyas usulüyle tahakkuk yapılır.
 7. Yukarıdaki fıkralar gereğince, ölçümlemeye tabi tutulacak inşaatlarda, aşağıda belirtilen hususlar da dikkate alınır;
 1. İnşaatın yapımında hazır beton veya taşıma su kullanılmış ve bu durum, faturalarla belgelenmiş ise, ibraz edilen belgelerde gösterilen hazır beton veya taşıma suyu miktarına göre kullanılabilecek su miktarı hesaplanır ve bu miktar, inşaat için hesaplanan su miktarından düşülür.
 2. İnşaatın yapımında kullanılan suyun tamamı veya bir kısmı, komşu aboneden, kuyudan veya bir başka kaynaktan temin edilmiş ve bu durum İdare görevlilerince bir tutanakla tespit edilmiş ise, bu şekilde temin edilen su miktarı hesaplanır ve bu miktar, inşaat için hesaplanan su miktarından düşülür. Ancak, komşu aboneden alman suyun tarifesi, inşaat tarifesinden düşük ise, aradaki fark tahakkuka ilave edilir.

Tahakkuklarda yapılması gereken düzeltme sebepleri

MADDE 44- (1) Abonelik tesis edilip edilmediğine bakılmaksızın kendilerine veya adreslerine yapılan ödeme bildirimlerine ilgililerin itirazı veya İdarece re’sen aşağıda belirtilen hususların tespiti halinde;

a)    İdare elemanlarınca veya abone tarafından su sayaçlarının hatalı okunması,

b) İlgili Bakanlık teşkilatınca düzenlenen sayaç muayene raporunda, tüketim
göstergesine itibar edilemeyeceğinin belirtilmesi,

c)   Su sayaçlarının sökülmesi ve takılması esnasında, endekslerin hatalı tespit edilmesi,
ç)   Su sayacının durduğu kanaatine varılması, okunamaması, kaçak veya usulsüz su kullanıldığının tespit edilmesi, şebeke dışında başka bir kaynaktan su temin edildiğinin anlaşılması ve benzeri nedenlerle kıyas usulüyle tahakkuk yapılması,

 1.    Sayaç karışıklığından dolayı başka bir aboneye yanlışlıkla tahakkuk yapılması,
 2.    Mükerrer tahakkuk yapılması,

f)     Kademeli tarife uygulaması gerektirmesi,

g)    Abone türünün değişmesi veya kayıtlara hatalı girilmesi,

ğ)    Bilgisayar kayıtlarına bilgilerin hatalı girilmesi,

h)    Atıksu bedeli alınmaması gereken abonelere ve inşaat abonelerine atıksu tahakkuk
ettirilmesi,

gerekli tahakkuk düzeltmesi İdarece yapılır.

(2) Diğer tahakkuk düzeltme halleri ile tahakkuk düzeltmelerine ilişkin uygulama esaslarını belirlemeye Belediye Encümeni yetkilidir.

Alacakların tahsili ve taksitlendirilmesi

MADDE 45- (1) Tahsilat; İdareye ait vezneler, internet, İdare tarafından yetki verilen resmi ve özel kuruluşlar aracılığı ile yapılır

(2)    Özel hallerde, İdarenin yetki vereceği tahsildarlar aracılığıyla da mahallinde
tahsilat yapılabilir.

 1. İdare alacakları taksitlendirilebilir, taksitlendirmelerde vade farkı uygulanır
 2. Taksitlendirme şekil ve şartlarını belirlemeye Belediye Encümeni yetkilidir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Su ve kanalizasyon durum belgesi

MADDE 46- (1) Yapı için belediyeden ruhsat isteyen gerçek ve tüzel kişiler daha önce; İdareden altyapı tesisleriyle uygunluk bakımından su ve kanalizasyon durumu hakkında belge almak zorundadır. İdare, o yerdeki su ve kanalizasyon şebekesine göre su ve kanalizasyon durum belgesi verir. Yapıların durum belgesi alınmadan veya tesisatın durum belgesine aykırı olarak yapılması hallerinde, imar mevzuatının ruhsatsız yapılar hakkındaki hükümleri uygulanır. İmar planlarının hazırlık safhasında alt yapı tesisleriyle uyum yönünden İdarenin görüşünü almak şarttır..

Atıksu kanalı bağlantısı ve içme suyu şebekesi yapım şartları

MADDE 47- (1) İdarenin yapmakla yükümlü olduğu, ancak yatırım programına almadığı ve parselasyon planlan tasdik edilmiş olmakla birlikte atıksu kanalı ve içme suyu şebekeleri gibi teknik alt yapısı henüz yapılmamış olan yerlerde, atıksu kanalından ye içme suyu şebekesinden yararlanacak taşınmaz sahibi ve/veya sahiplerinin yazılı talebi ve İdarenin uygun görmesi halinde; yapılması gereken atıksu kanalı ve içme suyu şebekesi bedelinin % 25’inin peşin yatırılması ve bakiyesinin ise kesin hesap tutan üzerinden, atıksu kanalının veya içme suyu şebekesinin geçici kabulünün yapıldığı tarihten itibaren 6 (altı) ay içinde ödeneceğinin taahhüt edilmesi şartıyla İdare tarafından yapılır veya yaptırılır

(2) Kanalizasyon tesisinin, yapı bitirilip kullanılmaya başlanacağı tarihe kadar yapılmaması halinde, fosseptik veya benzeri geçici bir tesis yaptırılması yoluna gidilir. Bu yapılmadığı takdirde yapıya kullanma izni verilemez. Ana tesis yapıldığında yapı sahibi veya sahipleri atıksu kanallarını bu tesise bağlamaya mecburdurlar.

(3) İdarece onaylı projesine göre yapılması ve yapılan imalatın İdarece kabul edilmesi şartıyla atıksu kanalları ve içme suyu şebekeleri, bu taşınmaz sahipleri tarafından da yaptırılabilir.

Taşınmazların atıksu kanalına ve/veya içme suyu şebekesine bağlanması

MADDE 48- (1) Kanalizasyon şebekesi bulunan cadde ve sokaklardaki her taşınmazın kanalizasyona bağlanması zorunludur.  Bu bağlantılar,  bedeli taşınmazın sahibinden alınmak suretiyle İdare tarafından yapılır veya projesine uygun olarak yaptırılır.

 1. İdarenin içme suyu şebekesinden yararlanmak isteyen taşınmazların, içme suyu şebekesine bağlantısı, bedeli taşınmazın sahibinden alınmak suretiyle idare tarafından yapılır veya projesine uygun olarak yaptırılır.
 2. Abonelerin mevcut atıksu parsel bağlantılarının ve içme suyu şube yollarının doğalgaz, elektrik, telefon, yağmursuyu ve benzeri diğer resmi altyapı kuruluşlarının yaptığı inşaatlar esnasında tahrip edilmesi veya rabıt bağlantısının kullanılamaz hale gelmesinin tespiti halinde İdare tarafından yapılır veya yaptırılır. Bedeli zarar verenlerden tahsil edilir.
 3. Altyapı kazı ruhsat izni, bedeli mükellefinden tahsil edilerek İdare tarafından alınır veya mükellefin talebi halinde altyapı kazı ruhsat izin formu onayı için ilgili belediyesine/müdürlüğe yönlendirilir.

Rakamların düzeltilmesi

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmeliğe göre hesaplanan fatura bedellerindeki kuruşlar, bir sonraki faturada hesaba dâhil edilmek üzere ötelenir.

Tarifelerin onaylı ilanı

MADDE 50- (1) Belediye Meclisi tarafından kabul edilen ve kesinleşen tarifeler, mülki idare amirine gönderildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer ve uygun araçlarla halka duyurulur.

Hizmetlerin sunumunda uyulacak usul ve esaslar

MADDE 51- (1) Bu Yönetmelik ve bu Yönetmelik çerçevesinde oluşturulacak diğer mevzuat hükümlerine göre sunulacak hizmetlerin yürütülmesinde; 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik’te düzenlenen esaslara göre uygulama yapılır.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 52- (1) İdarenin, bu Yönetmeliğe aykırı hükümler içeren diğer düzenlemeleri uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 53- (1) Sayıştay’ın görüşü alınarak Belediye Meclisi tarafından kabul edilen bu yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 54- (1) Bu yönetmeliği Belediye Başkanı yürütür.