TEBLİGAT Sayın; Mehmet KARTAL

T.C.
KİLİS BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü

TEBLİGAT
Sayın; Mehmet KARTAL

Kilis İli, Merkez İlçesi, İsmet Paşa Mah. Zafer Cad. No:17 Merkez / KİLİS ( pafta , ada 2914 parsel 15)’te bulunan yapının temelinin, cephe aldığı yoldan yukarıda kaldığı ve çökmelerin başladığı görülmüştür. Evin kuzey cephesinde bulunan duvarının zarar gördüğü yerinde tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde pencerelerinin takılmadığı ve evin içerisine ulaşımın kolay olduğu görülmüştür. Duvarlarda statik gerilmelerden ve uzun süredir kullanılmamasından dolayı oluşan bakımsızlıktan derin çatlaklar oluşmuştur. Olası bir doğal afet karşısında yıkılacağı kanaatine varılmıştır. Yapının can ve mal güvenliği açısından büyük tehlike yarattığı tespit edilmiştir. Metruk yapının tamir edilemeyecek düzeyde çok yıprandığı görülmüştür.         Metruk yapının uyuşturucu kullanıcıları ve evsizler tarafından kullanıma uygun olduğu güvenlik açısından da tehlike arz ettiği görülmüştür. Binanın içinde uzun süredir iskân edilmediği, yapının yaşam koşullarına uygun olmadığı ve çok yıprandığı tespit edilmiştir. Söz konusu yapının tescilli olmadığı kayıtlardan görülmüştür. Yapının güvenlik önlemleri alınıp bir an önce yıkılmasını gerekmektedir.

3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesinde; “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlike olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligat veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması halinde tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir.” denilmektedir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle; söz konusu yapının tehlike arz eden odalarının yıktırılması ve enkazının kaldırılması gerekmektedir. Aksi takdirde belediyemizce yıkım işlemi yapılacak ve yıkım masrafları yapı sahibinden %20 fazlasıyla tahsil edilecektir.

Gereğini rica ederim.