TEBLİGAT Sayın; REŞİT KAHVECİOĞLU VE HİSS.

T.C.
KİLİS BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü
TEBLİGAT
Sayın; REŞİT KAHVECİOĞLU VE HİSS.

            197 ada 1 parselde bulunan mülkiyeti Reşit Kahvecioğlu (T.C.:17774932178) ‘e ve Hiss. ait olan taşınmaz üzerinde bulunan yapı kuzey ve güney olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Yapılar yığma olarak yapılmıştır. Parselin güney kısmında yer alan yapı duvar ve döşemeleri tahribata uğramış olup sıvaları deforme olmuş ve taşıyıcı duvarlarında statik açıdan onarılamayacak deformasyonlar oluşmuştur. Yapının kuzey kısmın duvarlarının ve döşemelerinin sehim yaptığı, döşemelerin ahşap kirişleri kırılarak kısmen yıkıldığı ve döşemelerinin taşıma özelliğini yitirdiği ve bir kısmının yıkıldığı, kalan kısmının yıkılmaya yüz tuttuğu tespit edilmiştir. Yapının tamamının metruk halde olduğu ve çöp yığını haline geldiği belirlenmiştir. Yapıların iç duvarlarında büyük tahribatların olduğu, taşıyıcı duvarın infilak ettiği ve onarılamayacak büyüklükte çatlaklar oluştuğu, sıvaların deformasyona uğradığı, yapının statik açıdan hiçbir doğa olayına karşı duramayacağı tespit edilmiştir. Yapının can ve mal güvenliği açısından büyük tehlike yarattığı tespit edilmiştir. Metruk yapının uyuşturucu kullanıcıları ve evsizler tarafından kullanıma uygun olduğu güvenlik açısından da tehlike arz ettiği görülmüştür. Ayrıca yapı içerisinde çok fazla çöp ve pislik biriktiğinden böcek haşere vb. hayvanların çevrede bulunan evlere zarar verdiği tespitinde bulunulmuştur. Etraf evlerde iskan edenlerin sözlü beyanı da bu şekildedir. Yapının içinde uzun süredir iskan edilmediği, yapının yaşam koşullarına uygun olmadığı ve çok yıprandığı tespit edilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesinde; “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlike olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligat veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması halinde tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir.” denilmektedir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle; söz konusu yapının tehlike arz eden odalarının yıktırılması ve enkazının kaldırılması gerekmektedir. Aksi takdirde belediyemizce yıkım işlemi yapılacak ve yıkım masrafları yapı sahibinden %20 fazlasıyla tahsil edilecektir.

Gereğini rica ederim.                                                                                    25.03.2021