TEBLİGAT Sayın; ALİ KORKMAZ

T.C.
KİLİS BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü
TEBLİGAT
Sayın; ALİ KORKMAZ

191 ada 24 parselde bulunan mülkiyeti ALİ KORKMAZ’a  ait olan taşınmaz üzerinde bulunan yapı kuzey cephede   iki kısımdan oluşmaktadır. Bu cephede bulunan kütleler birbirine bitişik haldedir. Yapının bir kısmının duvarlarının ve döşemelerinin sehim yaptığı, döşemelerin ahşap kirişleri kırılarak kısmen yıkıldığı ve döşemelerinin taşıma özelliğini yitirdiği ve bir kısmının yıkıldığı, kalan kısmının yıkılmaya yüz tuttuğu tespit edilmiştir. Diğer kısmının döşemelerinde derin çatlakların oluştuğu ve yine döşemelerin taşıma özelliğini yitirdiği tespit edilmiştir. Yapının duvarlarında  çatlaklar ve deformasyonlar oluştuğu, taşlar arasında bulunan harcın özelliğini yitirdiği görülmüş, taşların düştüğü, mukavemetin azaldığı kanısına varılmış, oluşabilecek dış etkenlere karşı büyük hasarlar oluşabileceği olası bir doğa olayına daha sağlam duramayacağı kanaatine varılmıştır. Yapının can ve mal güvenliği açısından büyük tehlike yarattığı tespit edilmiştir. Metruk yapının uyuşturucu kullanıcıları ve evsizler tarafından kullanıma uygun olduğu güvenlik açısından da tehlike arz ettiği görülmüştür. Ayrıca yapı içerisinde çok fazla çöp ve pislik biriktiğinden böcek haşere vb. hayvanların çevrede bulunan evlere zarar verdiği tespitinde bulunulmuştur. Etraf evlerde iskan edenlerin sözlü beyanı da bu şekildedir. Yapının içinde uzun süredir iskan edilmediği, yapının yaşam koşullarına uygun olmadığı ve çok yıprandığı tespit edilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesinde; “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlike olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligat veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması halinde tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir.” denilmektedir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle; söz konusu yapının tehlike arz eden odalarının yıktırılması ve enkazının kaldırılması gerekmektedir. Aksi takdirde belediyemizce yıkım işlemi yapılacak ve yıkım masrafları yapı sahibinden %20 fazlasıyla tahsil edilecektir.

Gereğini rica ederim.

25.03.2021