TEBLİGAT : Sayın Mustafa RUHİ

T.C.
KİLİS BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü

 

TEBLİGAT
Sayın; Mustafa RUHİ

            Kilis İli, Merkez İlçesi, Bilali Habeş Mahallesi, Hoşgör Sok. No:5 Merkez / KİLİS ( pafta , ada 2781, parsel 3)’te bulunan yapının batı cephesinde bulunan yaklaşık 6 m uzunluğundaki taş duvarın, şiddetli yağmurların toprak kaymasına yol açması sonucu zarar gördüğü yerinde tespit edilmiştir. Duvar da statik gerilmelerden dolayı ve bakımsızlıktan  dolayı derin çatlaklar oluşmuştur. Yapı taşlarını birleştirmekte kullanılan bağlayıcı malzeme harcının yağmurların etkisi ile deformasyona uğradığı, duvarın mukavemetinin azaldığı görülmüştür. Olası bir doğal afet karşısında bahçe duvarının yıkılacağı kanaatine varılmıştır. Yapının  can ve mal güvenliği açısından büyük tehlike yarattığı tespit edilmiştir. Metruk duvarın tamir edilemeyecek düzeyde çok yıprandığı görülmüştür.

Söz konusu yapının tescilli olmadığı kayıtlardan görülmüştür. Duvarın yaklaşık 6 m lik kısmının güvenlik önlemleri alınarak bir an önce yıkılmasını gerekmektedir.

3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesinde; “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlike olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligat veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması halinde tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir.” denilmektedir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle; söz konusu yapının tehlike arz eden odalarının yıktırılması ve enkazının kaldırılması gerekmektedir. Aksi takdirde belediyemizce yıkım işlemi yapılacak ve yıkım masrafları yapı sahibinden %20 fazlasıyla tahsil edilecektir.

Gereğini rica ederim.                                                                                    18.02.2021