TEBLİGAT Sayın; Mustafa CIRAY

T.C.
KİLİS BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü

TEBLİGAT
Sayın; Mustafa CIRAY

            Kilis İli, Merkez İlçesi, Demirciler Mahallesi, Süphaniye Sk. No:23 Merkez / KİLİS ( pafta , ada 180, parsel 8)’te yer alan  yığma (taş) tüm odaları yıkılmıştır. 180 ada 8 parselde bulunan mülkiyeti Mustafa CIRAY’ a ait olan taşınmaz üzerinde bulunan yapının Batı cephesindeki oda briketten olup duvarlarında çatlaklar ve deformasyonlar oluştuğu, taşlar arasında bulunan harcın özelliğini yitirdiği görülmüş, taşların düştüğü, mukavemetin azaldığı kanısına varılmış, oluşabilecek dış etkenlere karşı büyük hasarlar oluşabileceği olası bir doğa olayına daha sağlam duramayacağı kanaatine varılmıştır. Ayrıca Kuzey cephesinde bulunan duvarın sehim yaptığı, derin çatlaklar oluştuğu, duvarlarının bir kısmında sıva bulunmadığından dolayı statik özelliklerini kaybederek deformasyonlara uğradığı görülmüştür. Taşlar arasında bulunan harç özelliğini kaybetmiş ve taşlar düşerek büyük bir kısmında yıkılmıştır. Tavan döşemelerinin büyük kısmının yıkıldığı ve iç duvarlarda büyük tahribatların olduğu görülmüştür. Yapının can ve mal güvenliği açısından büyük tehlike yarattığı tespit edilmiştir. Metruk yapının tamir edilemeyecek düzeyde çok yıprandığı görülmüştür.Metruk yapının uyuşturucu kullanıcıları ve evsizler tarafından kullanıma uygun olduğu güvenlik açısından da tehlike arz ettiği görülmüştür.Binanın içinde uzun süredir iskan edilmediği, yapının yaşam koşullarına uygun olmadığı ve çok yıprandığı tespit edilmiştir. Söz konusu yapının tescilli olmadığı kayıtlardan görülmüştür. Yapının güvenlik önlemleri alınıp ivedilikle yıkılması gerekmektedir.

3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesinde; “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlike olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligat veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması halinde tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir.” denilmektedir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle; söz konusu yapının tehlike arz eden odalarının yıktırılması ve enkazının kaldırılması gerekmektedir. Aksi takdirde belediyemizce yıkım işlemi yapılacak ve yıkım masrafları yapı sahibinden %20 fazlasıyla tahsil edilecektir.

        Gereğini rica ederim.                                                                                    31.08.2020