Kilis Belediyesine ait reklam alanları kiraya verilecektir

Kilis Belediye Başkanlığından Bildirilmiştir

Mülkiyeti/Tasarrufu Belediyemize ait olan;
1-) Mevcut bulunan 70 adet billboard, 17 adet Clp ve 21 adet Otobüs durağı kiraya verilecektir.
2-) 40 adet Otobüs durağı, 3 adet Kuleboard, 3 adet Megalıght Yüklenici tarafından imalatı yapılarak kiraya verilecektir.
2-) İşin Süresi 10 yıldır.
3-) Kent mobilyalarına ait muhammen bedel, geçici teminat ve ihale tarih saati aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Kiraya Verilecek Kent Mobilyalarının Cinsi Tahmini Bedel
(Yıllık)
Tahmini Bedel
(10 Yıllık)
Geçici Teminat (%3) İhale tarihi İhale Saati
OTOBÜS DURAĞI
CLP
MEGALIGHT 111,164.80 1,111,648.00 33,349.44 10.07.2020 11.00
KULEBOARD
BILLBOARD

4-) Kiralama ihaleleri Kilis Belediyesinde, 08/09/1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde Açık Teklif (Açık Arttırma) usulü ile Kilis Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.
5-) İstekliler ihale Şartnamesini Kilis Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden 100 TL karşılığında temin edebilirler. Teklif verecek istekliler ihale şartnamesini kesinlikle idareden temin edeceklerdir.
6-) İhaleye katılacaklar aşağıda açıklanan belgeleri vereceklerdir. Belgeleri eksik olan teklifler geçersiz sayılacaktır.
Teklif Zarfı ile sunulacak Belgeler;
A) İsteklinin Gerçek Kişi Olması Halinde:

 • Nüfus Cüzdanı sureti,
 • Noter tasdikli imza sirküleri,
 • Savcılıktan iyi hal kâğıdı (Sabıka kaydının olması halinde Mahkeme Kararı ile birlikte verilecektir.),
 • Esnaf ve Sanatkârlar Odasından veya Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış faaliyet belgesi, Kayıtlı değil ise kaydının olmadığına dair belge veya taahhütname,
 • İsteklinin Vergi Dairesine borcunun olmadığına veya Vergi Dairesinde kaydı bulunmadığına ait belge veya taahhütname.
 • İsteklinin Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmadığına veya Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı bulunmadığına dair belge veya taahhütname.
 • Geçici teminat bedelinin ödendiğine dair geçici teminat makbuzu ya da teminat mektubu,
 • İsteklilerin vekâleten temsil edilmesi halinde, vekilin Noter tasdikli vekâletnameleri, imza sirküleri ve Nüfus Cüzdan sureti,

B) İsteklilerin Tüzel Kişilik Olması Halinde:

    • Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan ortaklık ve sermaye durumlarının ihalenin yapıldığı tarihte geçerliliğini koruduğunu belirtir belge,
    • Tüzel kişiliğe ait ihalenin yapıldığı yıl içerisinde halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odasına ait kayıt belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,
    • Tüzel kişilik adına ihaleye iştirak edenlerin bu işle ilgili, imza sirküleri ve Nüfus Cüzdan sureti,
    • Tüzel kişiliğin son döneme ait vergi beyannamelerinde beyan edilen gelir ve kurumlar vergilerinin, ödendiğine ve borcunun olmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden ve SGK’dan (Sosyal Güvenlik Kurumu) borcunun bulunmadığına dair alınacak belge,
    • Geçici teminat bedelinin ödendiğine dair geçici teminat makbuzu ya da teminat mektubu,
    • İsteklilerin vekâleten temsil edilmesi halinde, vekilin Noter tasdikli vekâletnameleri, imza sirküleri ve Nüfus Cüzdan sureti,

C) İsteklilerin Ortak Girişim Olması Halinde:

 • Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişi olma durumlarına göre her birinin Bu maddenin A ve B bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri sunmaları zorunludur. Teminat ortaklardan herhangi biri tarafından karşılanabilecektir.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR.