TEBLİGAT  Sayın; Mustafa SESLİOKUYUCU

 

T.C.
KİLİS BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü

TEBLİGAT
Sayın; Mustafa SESLİOKUYUCU

            Kilis İli, Merkez İlçesi, Şıhlar Mah. Şıhlar Camii1 sok. No:7 Merkez / KİLİS ( pafta , ada 341, parsel 85)’te yer alan  yığma (taş) yapının KUZEY-BATI cephesinde bulunan 2 katlı kütlenin büyük kısmı yıkılmış durumdadır. Duvarlarında onarılamayacak vaziyette derin çatlaklar bulunmaktadır. Odaların tavanını tutan ahşap kirişler kırılarak tavan döşemesinin çökmesine sebep olmuştur. Duvarlar statik gerilmelerden dolayı deformasyona uğrayıp derin çatlaklar oluşmuştur. Parselin GÜNEY-DOĞU cephesinde bulunan odanın doğu duvarı yaklaşık 20 cm sehim yapmıştır. Taşların üzerinde bulunan sıva tabakasının dökülmesinden dolayı taşlar arası mukavemet azalmış ve araları açılmıştır. Doğu duvarının yan tarafından 341 ada 86 parselde bulunan taşınmazın giriş kapısı bulunduğundan can ve mal tehlikesi vardır. İncelemelerde yan parselde bulunan yapının avlusuna düşen taşların tahribat yarattığı görülmüştür. Ayrıca parselin GÜNEY-BATI cephesinde bulunan yapı tamamen yıkılmış ve parsele komşu ortak duvar tehlikeli bir şekilde durmaktadır. Olası bir doğal afet karşısında yıkılacağı kanaatine varılmıştır. Yapının  can ve mal güvenliği açısından büyük tehlike yarattığı tespit edilmiştir. Metruk yapının tamir edilemeyecek düzeyde çok yıprandığı görülmüştür.

3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesinde; “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlike olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligat veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması halinde tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir.” denilmektedir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle; söz konusu yapının tehlike arz eden odalarının yıktırılması ve enkazının kaldırılması gerekmektedir. Aksi takdirde belediyemizce yıkım işlemi yapılacak ve yıkım masrafları yapı sahibinden %20 fazlasıyla tahsil edilecektir.

Gereğini rica ederim.

09.06.2020