TEBLİGAT (SAYIN;ŞERİF ÖZDEMİR)

 

T.C.
KİLİS BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü  

TEBLİGAT

                    Kilis İli, Merkez İlçesi, Demirciler Mah. Murtaza 1 Sk. No:12 Merkez / KİLİS      (pafta , ada 178, parsel 16)’te yer alan yığma (taş) yapının, yığma (taş) yapının Batı cephesindeki yola bakan (yaklaşık 15 m uzunluğundaki) duvarlarında çatlaklar ve deformasyonlar oluştuğu, duvarın yola doğru sehim yaptığı, duvarlarında sıva bulunmadığından dolayı statik özelliklerini kaybederek deformasyonlara uğradığı, oluşabilecek dış etkenlere karşı büyük hasarlar oluşabileceği, kış aylarında oluşan yağmurlar etkisiyle dış duvara mukavemet sağlayan tavan kısımların çöktüğü ve olası bir doğa olayına daha sağlam duramayacağı kanaatine varılmıştır. Ayrıca avlu kısmında sonradan oluşan ağaçların iç duvarlarda tahribata yol açtığı görülmüştür. Yapının can ve mal güvenliği açısından büyük tehlike yarattığı tespit edilmiştir.

            Ayrıca yapının kuzey cephedeki odasının tavan döşemesini taşıyan ahşap kirişlerde kırılmalar meydana gelerek çökmüş olup duvarlarda iç gerilmeler sebebiyle kırılmalar meydana geldiği tespit edilmiştir.

        3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesinde; “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlike olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligat veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması halinde tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir.” denilmektedir.

        Yukarıda açıklanan nedenlerle; söz konusu yapının tehlike arz eden odalarının yıktırılması ve enkazının kaldırılması gerekmektedir. Aksi takdirde belediyemizce yıkım işlemi yapılacak ve yıkım masrafları yapı sahibinden %20 fazlasıyla tahsil edilecektir.

        Gereğini rica ederim.

04.05.2020