İSTEKLİLER İÇİN ULUSLARARASI İHALE ÇAĞRISI Türkiye Cumhuriyeti

 İSTEKLİLER İÇİN ULUSLARARASI İHALE ÇAĞRISI
Türkiye Cumhuriyeti

Suriye Krizine Yanıt Olarak Avrupa Birliği Bölgesel Güven Fonu
(bundan böyle “MADAD Fon” olarak anılacaktır)
Kilis Atıksu ve Yağmursuyu Hatları İnşaatı
(MADAD-KLS-W01)
İLLER BANKASI A.Ş.

The “İller Bankası A.Ş.” (bundan böyle ‘’Hibe Yararlanıcısı’’ olarak anılacaktır), Kilis Belediyesi, ( bundan böyle ‘’İşveren’’olarak anılacaktır) Avrupa Yatırım bankasından (AYB) (bundan böyle ‘’Banka’’ olarak anılacaktır) bir hibe almış (veya başvurmuş)–– Kilis Atıksu ve Yağmursuyu Hatları İnşaatı maliyetini karşılamak üzere (MADAD-KLS-W01)

İşveren hibe gelirinin bir kısmından finanse edilecek olan aşağıdaki sözleşme için isteklilere kapalı zarf usulu teklif çağrısı yapmaktadır.

Bu sözleşme ; yeni atıksu hattı ( 1 pompa istasyonu , 1435 ev bağlantısını içeren 26.6 km lik yeni ana kollektörlerin inşaasını ) ve yağmur suyu hattı ilaveleri (9.6 km’lik yağmur suyu hatları inşaası ile 106 adet yol girişini (mazgal ) içermektedir. İnşaat süresi 20 ay ,sonrasında Kusur Bildirim Periyodu 1 yıl olacaktır.

Bu sözleşmenin Ocak 2020 den Eylül 2021 e kadar uygulanması öngörülmektedir

Azalan önem sırasına göre ihale değerlendirmede kullanılacak kriterler :

  1. Teklif Sahibi ihale son başvuru tarihinden geriye dönük son 10 yıl içerisinde aşağıda tanımlanan benzer sözleşmeleri başarıyla tamamlamış olmalıdır. Önceki tecrübelerini, belgenin aslı veya geçici kabul belgeleri veya kesin kabul belgelerinin noter tasdikli nüshaları ile kanıtlamak zorundadır.
  2. Son on (10) yılda yapım işi sözleşmelerinde yüklenici, Ortak girişim üyesi, alt yüklenici veya yönetim taahhüt firması en az ihaleye konu işlere benzer nitelikte bir (1) sözleşmede en az üç milyon (3.000.000) EURO tutarında veya iki (2) sözleşmede toplamda dört milyon beş yüz bin (4.500.000) EURO tutarında işi başarıyla tamamlayarak teslim etmiş olmak şartı aranmaktadır. Benzerlik fiziksel büyüklük, karmaşıklık, yöntem/teknoloji ve diğer nitelikler göz önüne alınarak aşağıdaki açıklamalar ve Bölüm VI da Yapım İşi Proje ve Şartnameler kısmındaki tanımlar esas alınarak değerlendirilecektir
  3. Yukarıda belirtilen veya yukarıdaki süre içinde tamamlanmış olan diğer sözleşmeler için aşağıdaki faaliyetlere ilişkin özel yapım işi deneyimi aranmaktadır.

 

En az ,20 km atıksu ve/veya yağmursuyu şebekesi inşaatı, montajı ve teslimini içeren 1 (bir) sözleşmenin tamamlanması.

  1. Son beş (5) yıl içinde devam eden veya tamamlanmış sözleşmelerden elde edilen gelirler üzerinden hesap edilen asgari yıllık ortalama inşaat cirosunun en az dört milyon iki yüz

 

bin (4.200.000) EURO veya eşdeğeri olması gerekmektedir. Yıllık cirolar, Yeminli Mali Müşavir veya Vergi Dairesi tarafından onaylanmış belgelerle teyit edilecektir.

  1. Teklif Sahibi sözleşme ve iş avansları hariç olmak üzere aşağıda belirtilen tutarlarda, nakit varlıklar, üzerinde tedbir veya ipotek bulunmayan taşınmazlar, kredi limitleri ve diğer finansal imkân ve araçlara sahip olduğunu veya erişimi olduğunu gösteren belgeleri sunacaktır:

i. Nakit akışı iki milyon (2.000.000) EURO koşulu, ve

ii. Bu sözleşme ve diğer taahhütleri için gerekli nakit akışı

  1. Son 5 (beş) yıla ait denetimden geçen Yeminli Mali Müşavir onaylı finansal raporlar (bilançolar, gelir tabloları veya Teklif Sahibinin ülkesindeki kanunlarda istenmemesi halinde, İşveren tarafından kabul edilebilecek başka mali tablolar) sunulacak ve bu raporlar Teklif Sahibinin mali durumunun geleceğe dönük uzun vadede karlı olduğunu göstermelidir.
  2. Teklif veren yeterli sayıda ve yeterli tecrübeye sahip kilit personel ve İşlerin memnun edici bir şekilde tamamlanmasını sağlayacak tüm gerekli ekipmanı sağlamalıdır.

Tüm firmalar İhaleye katılmaya davet edilmektedir. Ortak Girişimler için Teklif Sahibi, Ortak Girişim Beyannamesi’ni sunacak ve İhale Dokümanları tarafından verilen yeterlilik kriterlerini ve diğer belgeleri ve koşulları karşılayacaktır.

İlgilenen uygun İstekliler aşağıda verilen İşveren adresinden İhale Dokümanları hakkında daha fazla bilgi alabilir ve İhale Dokümanlarını inceleyebilir.

Dikkatine: Abdi BULUT

Yavuz Sultan Selim Mah. İlhami Toprak Cad. No.07

Kilis / Turkey

Tel: (+90) 348 813 10 10

Fax: (+90) 348 813 25 17

E-mail: kilisfenisleri@kilis.bel.tr

Web site: http://www.kilis.bel.tr

Tam bir (1) set İhale dökümanı yukarıda belirtilen adrese başvuru yapılması , 100 Euro (yüz Euro) karşılığında ,iadesi yapılmayacak ücretin projenin adını taşıyan aşağıdaki hesap numarasına ödenmesi halinde satın alınabilir.

Banka Adı : Türkiye Halk Bankası A.Ş

Şube Adı: 680 Kilis Şubesi

Hesap No (Euro) : 58000104

IBAN No (Euro) : TR53 0001 2009 6800 0058 0001 04

Talep üzerine, havale belgesi kanıtına ait faks kopyası yerine , taşıyıcının daha önce ülkesinde Teklif Sahibi tarafından sipariş edilmesi halinde İhale Dokümanları kurye servisi tarafından gönderilebilir. Böyle bir durumda Hibe Yararlanıcısı teslimattan sorumlu değildir.

Teklifler İhale açılışından sonraki 120 takvim günü için geçerli olacaktır..

İhale dökümanlarında belirtilen koşulları sağlayan ve tüm ihaleyi kapsayan Teklif Sahibi tarafından sunulan miktarın % 3’ünden az olmayan bir geçici teminat verilmelidir.

Tüm teklifler, aşağıdaki adrese 10.03.2020 14:00 pm, tarihi ve yerel saatinden geç olmamak kaydıyla “Kilis Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekeleri İnşaat Teklifi (MADAD-KLS-W01)” ifadesini taşıyan kapalı zarfta teslim edilmelidir:

Dikkatine: Abdi BULUT

Yavuz Sultan Selim Mah. İlhami Toprak Cad. No.07

Kilis / Turkey

Tel: (+90) 348 813 10 10

Fax: (+90) 348 813 25 17

Teklifler, katılım sağlayan İsteklilerin temsilcilerinin huzurunda hemen açılacaktır. Geciken teklifler red ededilecek