Metruk Yapı Hakkında (Sayın; Nezir CERİTLİ)

Sayın; Nezir CERİTLİ

                    Kilis İli, Merkez İlçesi, Muallim Rıfat Bilge Mahallesi, Sultantepe Sok. No:16 ( pafta 97, ada 190, parsel 27)’de yer alan yapıda, duvarlarında çatlaklar ve deformasyonlar oluştuğu, Duvarda sıva olmadığından dolayı statik özelliğini kaybederek deformasyonlara uğradığı, metruk yapının tamir edilemeyecek durumda çok yıpranmış olduğu görülmüştür. Metruk yapı uyuşturucu kullanıcıları ve evsizler tarafından kullanımına uygun olduğu, güvenlik açısından da tehlike arz ettiği görülmüş olup, Binanın içerisinde uzun zamandır iskân edilmediği ve yapının yaşam koşullarına uygun olmadığı tespit edilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesinde de; “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlike olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligat veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması halinde tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir.” denilmektedir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle ve yapı sahibinin İkametgah adresleri bulunmadığından; söz konusu yapının 30 (otuz) gün içinde tarafınızca yıktırılması gerekmektedir. Aksi takdirde belediyemizce yıkılacak ve yıkım masrafları yapı sahibinden %20 fazlasıyla tahsil edilecektir.

Gereğini rica ederim.