Site içi Arama 

 

 

 

Kilisli Ünlüler

Kilisli Ünlüler

 

CANBOLAD BEY (XVI.Yüzyıl)

Tahminen 1504 yılında doğmuştur. 'in Canbolad Bey'in babası Kasım Bey, Yavuz Sultan Selim in Mısır seferinde Hayre Bey'le birlikte padişahın yanında yer alınca; Yavuz Sultan Selim, Kasım Bey 'i İstanbul' a çağırdı. Daha sonra Halep Beylerbeyi Karaca Paşa'nın iftirasına uğrayan Kasım Bey ise idam", ama oğlu Canbolad, padişahın koruması altına alındı.

Kanuni Sultan Süleyman döneminde Belgrad, Boğdan, Rodos ve Bağdat seferlerine katılarak yararlılıklar gösteren Canbolad Bey, daha sonra Kilis ve yöresindeki asayişi sağlamakla görevlendirildi. , “” Olarak verildiğinden söz eder.ocaklık Kimi kaynaklar, Kilis ve yöresinin kendisine

Canbolad Bey, padişah III. Selim döneminde Kıbrıs ise fethi sırasında (1571) 'da şehit Magosa savunulamaz olmuştur.

Ve halen hizmet veren cami (Canbolai /Canboladiyye /Canbolaoğlu /Tekke /Tekye Camii) adını taşıyan Canbolad Bey'in vakfiyesi de bulunan de yanında türbesi vardır Kilis'te kendi.

 

RUHİ EFENDİ

Öğrenimini Kilis'te yaptı; Cami Alaeddin Camisi Üniversitesi'nde dersler verdi Güllü. Arapça ve Farsça bilen Ruhi Efendi, İslam kültürü ve tasavvuf konusunda yaptığı tüm çalışmalar yanında şiir de yazmıştır. “”,“”, “” De bir “” vardır.Divan ı yanında adlı yapıtları İbretname Kur Kerim Havası İnşa

 

BEKİR VAHİD EFENDİ

İlköğrenimini mahalle mektebinde yapan Bekir Vahid Efendi, olduğu, sonra Sadakazade Hacı Sadık Efendi'nin de derslerine devam etti medresede önce Hocazade Abdurrahman Efendi. Arapça ve Farsça bilen Bekir Vahid Efendi, hocalarından icazet alarak Ulu Camii ile Alaeddin Camisi Üniversitesi'nde dersler verdi. “Ebced” hesabıyla Salih kitabesini de yazan Bekir Vahid Efendi şiir de yazmıştır Ağa çeşmesinin.

 

ABDULLAH SERMEST EFENDİ

Öğretimine Kilis'te mahalle mektebinde başladı. Hacı Hafız Efendi'nin de derslerine devam etti. Kilis 'i işgal eden Mısırlı İbrahim Paşa, Abdullah Sermest Efendi'yi Mısır' a asker olarak gönderdi. Burada zamanın ünlü hekimi Kölit Bey'den tıp; daha sonra Mekke'de Şeyh Mehmet Canı Efgani'den de tasavvuf dersleri aldı. Kilis'e dönerek Baytazzade Tekkesini kurdu.

“” “” De risalesi vardır.adlı bir Sıffeyn Vakası http Divan Dünya'dan Mutasavvuf bir şair olan Abdullah Sermest Efendi olduğu şiirlerini içeren

 

HOCAZADE ABDULLAH ENVERİ'NİN EFENDİ

Büyük Hoca adıyla ünlü Hocazade Abdurrahman Efendi'nin de oğludur. İlköğrenimini ve yükseköğrenimini babasının yanında, onun derslerine devam ederek yaptı. İcazetnamesini aldıktan sonra, Kesik Minare Alaeddin Camisi Üniversitesi'nde dersler vermeye başladı.

Onlar Akıl ve mantık, matematik konusunda tüm çalışmalar yapan Abdullah Enveri'nin Efendi, özellikle mantık, matematik konusundaki yazılarıyla ünlüdür.

“” Haşiyesini Abdülmecit Hana takdim etti, ödül aldı.Tastikat

Başlıca yapıtları : “Tasavvurat Tastikat Fenari ve Haşiyesi İsagoci” , “Hüseyniye Haşiyesi”, “Celattini Devvani Haşiyesi”, “Akaid Şerhi Haşiyesi”, “Hayali Haşiyesi”,“Tezhibül Mantık, matematik Haşiyesi”, “ Miribül Fetih Haşiyesi”.

 

NECİP ASİM YAZİKSİZ

Alan Necip Asım Bey Kilis'te bir süre Bekir Vahit Efendi'den dersler, sonra 1880 yılında İstanbul Harp Okulu'ndan mezun oldu Şam Askeri Üniversitesi'nde okuduktan ve başarılı bir şekilde bitirmiştir. II.'ten itibaren Meşrutiyet (1908) Dar-ül Fününu başlayan müderrislik sonra İstanbul yaptı; 1927 yılında da Erzurum milletvekili oldu.

Türk tarihini ilk kaleme, “” “Türk”, sözcüğüne “” “” adıyla anılır.vavlı Türk harfi ekleyerek doğru yazılmasını sağladığı için vav biçiminde yanlış yazılan etrak alanlardan biri olan Necip Asım Bey, Arap harfleriyle

Türk dilinin sadeleşmesi için uğraş veren Necip Asım Yakasız. “Lügat-I İlmiye ve Fenniye”, “Usul ve İnşa”, “Ural-Altay Lisanları”, “Mükemmel Sarf ve Nahiv-i Osmani”, “Eski Türk Yazısı”, “Türk Tarihi Umumisi”, “Milli Aruz”, “Ilm-i Lisan”, “Osmanlı Tarihi”, “Eski Savlar”, “Orhun Abideleri” adlı yapıtları vardır.

20 ve 21. dönemde Kilis Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Üniversitesi'nde görev yaptı.

 

MUALLİM RİF’AT BİLGE

İlk ve orta öğrenimini Kilis’te tamamlayan Rifat Bey, bir süre “Kör Hüseyin Ağa Medresesi’ne devam etti. Bekir Vahit Efendi, Hacı Fazıl Efendi ve Keçikzade Müftü Abdurrahman Efendi’den dersler aldı. Sonra İstanbul’a giderek Dar-ül Muallimin Mektebi’ne (Yüksek Öğretmen Okulu) girdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde ve bir çok yüksek okulda Arapça, Farsça, Türkçe, Coğrafya, Tarih, Edebiyat, Akaid, dersleri verdi.

Türk kültürü için çok önemli olan bir çok eski eser, onun gayretli çalışmalarıyla ortaya çıkmıştır.

Türk Dil Kurumu’nun yürüttüğü “Tarama Sözlüğü” çalışmalarını başlatan ve dilimize pek çok sözcük kazandıran Muallim Rıfat Bilge’nin başlıca çalışmaları şunlardır:

Kaşgarlı Mahmut’un Divanı Lügat-ı Türk, Kitab-ı Dede Korkut, Katip Çelebi’nin Keşf-i Zünun ve Zeyli Bağdat’lı İsmail Paşa’nın Esma-ül Müellifin, Kubt-i Mekki’nin İstanbul Seyahatnamesi ile Sadi’nin Gülistan ve Bostan adlı yapıtlarının tercümesidir.

 

İSLAM BEY

Kilis’in güçlü ailelerinden (Hacı Şerif Ağa) olan İslam Bey’in asıl adı Mehmet’tir.

I.Paylaşım Savaşı’nda Çanakkale’de savaşır. Mondros Mütarekesi hükümlerine göre Osmanlı ordusu terhis edilince Kilis’e döner. Bölgenin İngiliz ve Fransız askerlerince işgal edilmesi üzerine Kilisli yurtseverlerle birlikte Kuvay-ı Milliye örgütünü kurup, düşmanı yöreden kovuncaya dek savaşır. Cumhuriyet yönetimi döneminde bir süre Kilis Belediye Başkanlığı da yapan İslam Bey’in, Kilis adıyla özdeşleşmiş bir ünü vardır.

 

HAFIZ KAMİL KIDEYŞ

İlk öğrenimini özel olarak Ahmo Hoca ve Hafız Efendi’den alarak tamamladı. Daha sonra Antakya ve Halep’te bulundu. Arapça, Farsça bilen Hafız Kamil, Şeyh Necip Efendinin derslerine katıldı; Şabaniye ve Haşimiye Medreselerini bitirerek, icazetname ’sini aldı.

Kur’an hıfzından başka “Subhe-i Sıbyan”,“Tuhfe” günümüze ulaşan belli başlı çalışmalarıdır. 

 

Prof.Dr.ALAEDDİN YAVAŞÇA

Babası, Kilisli Divan şairlerinden Yavaşçazade Sezai Efendi’nin oğlu, Hacı Cemil Efendi’dir. Annesi Kınoğlu Kadri Efendi’nin kızı Enver Hanım’dır.

Kilis Kemaliye İlkokulu’nu ve Kilis Ortaokulu’nu bitirdikten sonra lise öğrenimini Konya Lisesi ve İstanbul Erkek Lisesi’nde tamamladı. 1951 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp fakültesini bitirdi ve Haseki Hastanesi 1. Kadın Doğum Mütehassısı olarak mesleki görevine başladı. 1985 yılından hekimlik görevini bıraktığı 1990 yılına kadar Haseki Hastanesi başhekimliğini yaptı. Haseki Hastanesi Başhekimi iken emekli oldu.

Prof. Dr. Alâediin Yavaşça'nın musiki hayatı, daha 8 yaşındayken Batı musikisi keman dersleri ile başlamıştır. İstanbul'a gittikten sonra, Sadettin Kaynak, Münir Nurettin Selçuk, Dr.Suphi Ezgi, Hüseyin Sadeddin Arel, Zeki Arif Ataergin, Nuri Halil Poyraz, Refik Fersan, Mes'ud Cemil, Ekrem Karadeniz, Süleyman Ergüner, Dr. Selahaddin Tanur gibi üstadlardan istifadeler sağlamış, İstanbul Belediye Konservatuvarı İleri Türk Müziği Konservatuvarı, İstanbul Üniversitesi Korosu gibi kuruluşlarda icra kabiliyetini ve musiki bilgisini geliştirdikten sonra 1950 yılında açılan imtihanı kazanarak İstanbul Radyosunda solist icracı olmuş, zamanla Türkiye Radyolarında ve TRT bünyesinde Danışma, Denetleme ve Repertuar kurullarında önemli görevler almış, 1967'den bu yana solistliği yanında koro yöneticiliği de yapmıştır.

Türk Musikisinde Devlete bağlı ilk Konservatuvarın kurucuları arasında yer almış, 1976'dan itibaren Türk Musikisi Devlet Konservatuvar'nın Yönetim Kurulunda ve öğretim kadrosunda çalışmıştır. Konservatuvar YÖK (Yüksek Öğretim Kurulu) yasasıyla İstanbul Teknik Üniversitesine bağlandıktan sonra 1990'da İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Profesörlüğüne atanmış ve Ses Eğitimi Bölüm Başkanlığı'na getirilmiştir.

İcracılığı yanında 140 civarında beste, semai, şarkı, çocuk şarkıları, çeşitli saz eserleri (peşrev, saz semai, medhal, etüd), dini sahada da mevlevi ayini ve ilahi formunda besteleri vardır.

1950'li yılladan bu yana yurt içi ve yurt dışı birçok konserler vermiştir. Yurt dışı konserler için iki defa Amerika Birleşik Devletlerine davet edilmiş ve 5 konser vermiştir. 1988 yılında BBC'nin Londra Queen Elizabeth Hall'da tertiplediği 'Müzik Festivali'ne davet edilmiş, orada da 3 konser, ayrıca Almanya'da Berlin, Köln, Hamburg ve Aachen'de muhtelif konserler vermiştir. Dr. Alaeddin Yavaşça'nın bir uzun çaları (LP), 25 adet 78'lik plağı, 15 adet 45'lik plağı mevcuttur.

Kendisine 1991 yılında 'Devlet Sanatçısı' unvanı verildi. Ayten Yavaşça ile evlidir.

 

Prof. Dr. AHMET TANER KIŞLALI

Anne ve babasının memuriyet nedeniyle Zile’de doğan Ahmet Taner Kışlalı, ilk ve ortaokul öğrenimini Kilis’te tamamladı. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’nde mezun olduktan sonra bir yıl Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi’ne devam etti; daha sonra, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne girdi. Bu okuldan mezun olunca Fransız Hükümeti’nin verdiği bir burstan yararlanarak Fransa’ya gitti. Paris Hukuk ve İktisadi Bilimler Fakültesi’nde doktora öğrenimi tamamladı.1967 yılı sonunda “Anayasa Hukuku ve Siyaset Bilimi” dalında doktor unvanını kazandı.

1968’de Ankara Üniversitesi Basın-Yayın Yüksek Okulu’da daha sonra Hacettepe Üniversitesi İdari Bilgiler Fakültesi’nde, 1974 yılında da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 1977 yılında İzmir milletvekili olan Ahmet Taner Kışlalı, bu yasama döneminde Kültür Bakanı olarak görev yaptı. 1988’de profesör olan Ahmet Taner Kışlalı bir suikast sonucu yaşamını yitirdi.

Çok sayıda makalesi yanında belli başlı yapıtları:

“Forces Politigues Dans la Turguie Modern”, “Öğrenci Ayaklanmaları”, “Siyaset Bilimi”

 

NEJAT UYGUR

1927 yılında Kilis’te doğdu. Öğreniminin bir kısmını Kilis’te yaptı. Daha sonra. İstanbul Güzel sanatlar Akademisi heykel bölümüne girdi. Ama sanat yaşamına tiyatro ile devam etti. Bir süre Halkevleri Tiyatro Topluluklarında çalıştıktan sonra kendi adına bir tiyatro topluluğu kurdu. TRT’de ve özel televizyonlarda çeşitli oyunlar sergiledi.

Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun yaşayan son temsilcilerinden biri olan Nejat Uygur’un sahnelediği ve bizzat oynadığı başlıca oyunlar şunlardır:

“Cibali Karakolu”, “Damdaki Zurnacı”, “Kilis Horozu”, “Ümit mi, Simit mi?”
18 Kasım 2013 tarihinde vefat etmiştir. 

 

 

SEYFETTİN BAŞCILLAR

İlk ve orta öğrenimini Kilis’te tamamladıktan sonra Gaziantep Lisesi’ni bitirdi. Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nden mezun oldu; Gaziantep ve Kilis’te veterinerlik yaptı.

Şiirimizde “İkinci Yeni Şiir” akımının önemli temsilcilerinden olan ozanın şiirleri; “Türk Dili” , “Yeditepe” , “Sanat Olayı”, “Hisar” ve “Papirus” adlı dergilerde yayımlandı.

Başlıca yapıtları: “Önce Bulut Vardı”, “Altınçağı Ölümün” , “Çicek ve Silah” , “ Sokak Şarkıları Unutulmasın”, “Kıyısızlık” ve “Kilis’li Divan Şairleri Antolojisi”

 

 

HINCAL ULUÇ

1939’da Kilis’te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kilis’te tamamladıktan sonra Ankara Kurtuluş Lisesi’ni, daha sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi.

“Yeni Gün”, “olay”, “Sabah” adlı gazeteler yanında “Erkekçe”, “Gelişim Spor” ve “Nokta” adlı dergilerde genel yayın yönetmeni ve köşe yazarı olarak çalıştı.

İngilizce bilen Hıncal ULUÇ, 1982, 1983, 1987 yıllarında Gazeteciler Cemiyeti tarafından yılın gazetecisi seçildi.

“Sarı Basın Kartı” sahibi olan gazeteci-yazarın “Sarı Kırmızı Kaşkol” adlı bir kitabı vardır.

 

 

ÖZTÜRK SERENGİL

1932 Artvin doğumlu olup Kilisli memur ailesinin oğludur. Çocukluğu babasının memuriyeti nedeniyle değişik kentlerde geçmiştir. Ünlü sinema sanatçımızın 100'ün üzerinde filmi olup geçtiğimiz yıllarda vefat etmiştir.

 

 

 

 

ORG. DOĞAN GÜREŞ

Kilisli ünlü Türk askeri olup,1926 doğumludur. Ulaştırma subayı olarak Harp Okulu'nu(1947) ve Harp Akademisini (1965) bitirdi. Çeşitli askeri görevlerde bulunduktan sonra 1985 yılında Orgeneralliğe yükseldi. Harp Akademileri Komutanlığı,1.Ordu Komutanlığı yaptı.1988'de Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na, Aralık 1990'da Genelkurmay Başkanlığı'na atandı. Emekli olduktan sonra 20 ve 21. dönemde Kilis Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yaptı. 14 Ekim 2014 tarihinde vefat etmiştir.

 

 

 

ORG. SAFTER NECİOĞLU

Kilisli Necioğlu ailesindendir. 1931 yılında Kilis’te doğmuştur. Hava Kuvvetleri'nin değişik kademelerinde önemli hizmetlerde bulunmuş, 22 Ağustos 1988 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na atanan Org. Necioğlu 30 Ağustos 1990 tarihinde emekliye ayrılmıştır.

 

 

 

 

NEDİM ÖKMEN

1950'li yıllarda Gaziantep(Kilis) milletvekili seçildikten sonra Tarım ile Maliye Bakanlığı yapmıştır. Ünlü siyaset adamıdır.1967 yılında İstanbul'da vefat etmiştir.

 

 

 

 

AYDAN ŞENER

Kilis'te doğmuştur. Bir süre Kilis Lisesi'nde müzik öğretmenliği yapan müzisyen bir babanın kızıdır. Babası ayrıca Kilis Lisesi marşının da bestekârıdır. Sinema ve televizyon sanatçısı olarak ünlenmiş olup, en önemli filmi Çalıkuşu'dur.

 

 

 

 

İ. HALİL TAŞKENT

Kilis’te doğmuş ilk ve orta öğrenimini burada tamamlamıştır. Lise Coğrafya öğretmenliğinden emekli olmuştur. TV. programları(TSM) yapmıştır. Türk Sanat Müziği solisti, bestekâr ve şarkı sözü yazarıdır.

 

 

 

 

REŞİT MUHTAR

Kilis doğumludur. Konservatuvar müzik bölümünü bitirmiştir. Bir süre Kilis'te müzik öğretmenliği yapmıştır. Halen TRT İzmir Radyosu'nda THM. sanatçısı olarak görev yapmaktadır.

 

 
 

 Kilisimiz

"Kilisin Ünlüleri"

 

 

 

 

Kilis Belediyesi

 


Meclis Üyeleri

Meclis Gündemi

Baskan Yardımcıları

Hizmet Birimleri

Meclis Kararları

Yönetim Şeması


İletisim

Hizmet Standartları

Etik Komisyonu

Müdürlükler

Faaliyet Raporu

Stratejik Plan

T.C. Kamu Denetçiligi Kurumu
 

İÇ KONTROL
 EYLEM PLANI
2017 - 2018